Områdetyperne

Rammer for lokalplanlægningen efter områdetype.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen indeholder 9 områdetyper. For hver områdetype er der fastsat bestemmelser om anvendelses- og bebyggelsesmuligheder m.m. 

Kommuneplanens områdetyper er: 

Boliger (B)

Boliger og serviceerhverv (C)

Serviceerhverv (S)

Blandet erhverv (E)

Industri (J)

Havneformål (H)

Tekniske anlæg (T)

Institutioner og fritidsområder (O)

Husbåde (V)

Rammerne fastlægger hvilke anvendelser, der kan etableres inden for området. Anvendelsesmulighederne konkretiseres med en række eksempler på funktioner, der dog ikke er udtømmende. 

Bebyggelsesmulighederne bestemmes ved angivelse af maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bygningshøjde, samt krav til friarealer og parkeringsdækning. Den maksimale bebyggelsesprocent gælder for den enkelte ejendom. I lokalplaner kan bebyggelsesprocenten fastlægges for flere ejendomme under ét. 

Der fastlægges desuden retningslinjer for den højst tilladelige forurening fra virksomheder og anlæg. Herudover vil det bero på en konkret vurdering, om andre funktioner er forenelige med og kan etableres i det pågældende område. 

Anvendelsen, der er givet med kommuneplanens rammer, er gældende uanset om arealerne ligger over overdækkede tekniske anlæg (jernbaner, veje, forsinkelsesbassiner for regnvand, parkering mv.), der ligger under terræn eller gadeniveau. Det er herved forudsat, at det underliggende areal kan anvendes til anlæg under terræn eller gadeniveau. 

Generelle bestemmelser

Der er fastsat generelle bestemmelser for en række tværgående temaer, fx boliger, butikker, parkering, friarealer, støj, bebyggelsesregulering m.v. Bestemmelserne gælder uafhængigt af områdetype. 

Særlige bestemmelser

Der er fastlagt særlige bestemmelser i enkeltområder, hvor specielle planlægningsmæssige forhold gør sig gældende. De særlige bestemmelser supplerer eller erstatter de standardiserede bestemmelser, og er beskrevet i rammerne for det enkelte område. 

Størstedelen af Indre By og nogle områder på Christianshavn er friholdt for standardiserede bestemmelser om bebyggelsesmuligheder m.v. Det skyldes, at der i disse områder er særlige bevaringshensyn, og at der bl.a. derfor ønskes mere fleksible anvendelsesmuligheder, bl.a. for at muliggøre flere boliger.