Havneformål (H)

Områder til havneformål.

Områderne anvendes til havneformål, herunder handels-, lager-, oplags-. transport-, værksteds- og industrivirksomheder med dertil hørende administration og lignende, som har særlig tilknytning til havnen som følge af behov for skibstransport eller som naturligt hører hjemme i et havneområde. 

Endvidere kan der tillades forsynings- og miljømæssige formål, der har behov for adgang eller nærhed til vandet, samt offentlige og almene anvendelser, der er forenelige med anvendelsen til havneformål. 

På hver ejendom kan det, hvis det er miljømæssigt forsvarligt, tillades, at der opføres eller indrettes enkelte boliger for indehaver, bestyrer, portner eller lignende. 

Vær opmærksom på, at der er fastsat generelle bestemmelser om bl.a. parkering, friarealer og støj, særlige bebyggelsesforhold m.v. 

Områdetype (H)-tabel

OmrådebetegnelseH1
Maksimal bebyggelsesprocent60
Maksimal bygningshøjde (meter)20

 

Læs mere om:

Vis alle

Bebyggelsesregulerende bestemmelser

Etageantal og bygningsvolumen

I lokalplaner kan der om fornødent fastsættes bestemmelser om bygningsvolumen og etageantal. 

Særlige bestemmelser for erhverv

Der må normalt kun udøves virksomhed til og med forureningsklasse 5 (væsentlig forurening med vejledende afstandskrav på 150 m til boliger og lignende). Der kan dog være eksisterende virksomheder, som kræver større afstandskrav. 

Færgedrift med trailer-, lastbil- og personbiltrafik kan kun etableres i nærmere udpegede områder. 

Printvenlig version