Tekniske anlæg (T)

Områder til tekniske anlæg.

Områderne anvendes til tekniske anlæg af offentlig og almen karakter, såsom trafik- og kommunikationsanlæg, forsynings-, miljø- og andre tekniske driftsanlæg. 

T1-områder anvendes til oplagspladser samt kollektive trafikanlæg, såsom sporanlæg, tog- og busstationer, godsterminaler, værksteds- og klargøringsanlæg med dertil hørende administration og lignende. På tog- og busstationer kan der tillades indrettet publikumsorienterede servicefunktioner for stationernes brugere, se hertil også bestemmelser om detailhandel i de generelle bestemmelser. 

T2-områder anvendes til forsynings- og rensningsanlæg, affaldsdeponerings- og affaldsbehandlingsanlæg, oplagspladser, garage- og værkstedsanlæg med dertil hørende administration og lignende. 

Hvis det er miljømæssigt forsvarligt, kan det tillades, at der opføres eller indrettes enkelte boliger for bestyrer, portner eller lignende. 

Vær opmærksom på, at der er fastsat generelle bestemmelser om bl.a. parkering, friarealer, støj, særlige bebyggelsesforhold m.v. 

Områdetype (T)-tabel

OmrådebetegnelseT1T2
Maksimal bebyggelsesprocent-110
Maksimal bygningshøjde (meter)-24

 

 

Læs mere om:

Vis alle

Bebyggelsesregulerende bestemmelser

T1-områder

For T1-områder kan der fastsættes bestemmelser om bebyggelsesprocent og bygningshøjde under hensyn til de for områdets anvendelse nødvendige bygninger og anlæg.

Etageantal og bygningsvolumen

I lokalplaner kan der om fornødent fastsættes bestemmelser om bebyggelsesstruktur, bygningsvolumen og etageantal.

Særlige bestemmelser for erhverv

Der må normalt kun udøves virksomhed til og med forureningsklasse 5 (væsentlig forurening med vejledende afstandskrav på 150 m til boliger og lignende). Der kan dog være eksisterende virksomheder, som kræver større afstandskrav. 

 

Printvenlig version