Transportkorridor

Statslige arealreservationer til infrastruktur m.v.

Landsplandirektivet for Hovedstadsområdet udlægger en transportkorridor, som er en arealreservation til mulige fremtidige overordnede trafik- og forsyningsanlæg. I transportkorridoren gælder særlige statslige regler, der begrænser nybyggeri m.v. Landsplandirektivet udlægger også areal til overordnede vejanlæg. Arealreservationerne er en statslig kompetence, der skal implementeres i den kommunale planlægning.

Inden for den af staten udpegede transportkorridor som vist på kortet skal den langsigtede reservation til fremtidig trafikal infrastruktur og tekniske anlæg opretholdes. Korridoren skal derfor som udgangspunkt friholdes for ny bebyggelse og anlæg. 

Læs mere om:

Vis alle

Arealreservationer til vejanlæg

Den kommunale planlægning skal respektere de mulige fremtidige overordnede vejanlæg i form af traceer for de igangværende undersøgelser af Østlig Ringvej som vist på kortet. 

Den kommunale planlægning skal endvidere respektere den allerede vedtagne Nordhavnstunnel og den evt. udvidelse af Amagermotorvejen, der begge fremgår af kortet under retningslinjen Byens vejnet. 

Redegørelse for transportkorridor m.v.

Den overordnede statslige planlægning for Hovedstadsområdet (Fingerplan 2019) omfatter arealer til infrastrukturanlæg, der skal respekteres i den kommunale planlægning. Disse anlæg er optaget i kommuneplanen under de emner, de hører til (energitransmission, baner, veje). Transportkorridoren er en reservation med mulighed for flere anvendelser inden for trafikal og/eller teknisk infrastruktur. Der er således ikke konkrete planer for dens anvendelse, men korridoren (der kun udgør et meget lille areal i Københavns Kommune) skal holdes fri for anlæg, der kunne hindre dens fremtidige brug, i overensstemmelse med de bestemmelser, der fremgår af Fingerplan 2019. 

De statslige reservationer til overordnede vejanlæg omfatter allerede vedtagne anlæg med en fastlagt placering og udformning, det gælder i København for Nordhavnstunnelen, der derfor er indarbejdet i det samlede vejnet for byen. De omfatter dertil mulige placeringer for vejanlæg, der endnu kun er på undersøgelsesstadiet. Reservationerne som vist på kortet udelukker således ikke, at disse anlæg kan få en anden placering og udformning, men skal sikre, at den kommunale planlægning tager højde for undersøgelserne og ikke indebærer en anden anvendelse af de berørte områder, der kan være uforenelig med anlæggenes realisering. Dette gælder de traceer, der i øjeblikket undersøges til anlæg af en Østlig Ringvej. Undersøgelserne ventes afsluttet i starten af planperioden.