Trafiksikkerhed og tryghed

Nul-visionen indebærer, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken.

Borgerrepræsentationen vedtog 14. december 2017 en ambition for trafiksikkerhed; ”København skal være en by, der er så sikker at færdes i, at ingen bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i trafikken.” Inden 2025 vil Københavns Kommune gennemføre politikker, projekter og nye samarbejdsformer, så ingen trafikanter – fodgængere, cyklister, bilister eller kollektivt rejsende – mister livet eller kommer alvorligt til skade i trafikken i København. 

Læs mere om:

Vis alle

Trafiksikkerhed

Antallet af tilskadekomne skal reduceres ved en lang række indsatser på byens veje, gennem kommunikations, undervisning og kampagner samt i indkøb af sikker transport og sikre køretøjer. For at forfølge den ambitiøse målsætning skal der arbejdes målrettet med trafiksikkerhed fra den overordnede kommunale planlægning, over gennemførelse af klimaprojekter og fremkommelighedsprojekter m.m. til drift og vedligehold af byens veje. 

Alle muligheder for at gøre det sikkert at færdes på vores veje skal udnyttes. Det kræver at hastighedsgrænserne bliver overholdt, at de nedsættes til 30 eller 40 km/t mange steder i byen, at kryds bygges med størst muligt fokus på trafiksikkerhed og at trafikanterne påvirkes til at være kompetente, oplyste og opmærksomme

Tryghed

Det skal være trygt at færdes i byen. Hastighedsgrænserne i boligområder skal så vidt muligt sænkes til 30 eller 40 km/t, og der skal etableres trygge forhold for trafikanterne, ung som gammel, og uanset om man er bilist, cyklist, fodgænger eller kollektivt rejsende. 

Der skal altid være opmærksomhed på, at en vis utryghed nogle gange kan gøre trafikanterne mere opmærksomme. Opmærksomhed er helt afgørende for en høj trafiksikkerhed. Der skal således være fokus på, at der for at øge trygheden ikke skabes situationer hvor trafikanterne er mindre opmærksomme, og hvor antallet af ulykker derfor stiger. Det skal sikres, at der ikke gås på kompromis med sikkerheden for at øge trygheden, i de situationer hvor de to hensyn undtagelsesvis ikke kan gå hånd i hånd. 

Trafiksikkerhed for børn og unge

Det meget store fokus på at skolevejene er sikre og gode for de skolesøgende børn medvirker til, at antallet af ulykker med børn på vej til skole om morgenen er ekstremt lavt. For at øge sikkerheden for børn og unge yderligere skal fokus rettes mod de lidt ældres transport om eftermiddagen. 

Indsatser for at få flere børn til at være selvtransporterende til og fra skole m.v. skal fastholdes, herunder ved at styrke bevidstheden om, at denne transport ikke har særlig stor betydning for antallet af ulykker på byens veje. 

Redegørelse for trafiksikkerhed og tryghed

Visionen om at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken hviler på syv indsatser, der beskriver en bredspektret indsats for at sikre størst mulig sikkerhed på de københavnske veje.

Fysisk planlægning og indretning af vejene

For at nå målet skal den kommunale forvaltning tænke trafiksikkerhed ind i alle planer, projekter og beslutninger i kommunen, fra første skitse på kommuneplanniveau, gennem lokalplaner og frem til tilladelser, anlæg og drift.

Trafikanternes adfærd og kompetencer

I mere end ni ud af ti ulykker er menneskelige fejl en medvirkende årsag. Forvaltningen skal derfor foruden vejtekniske indsatser også uddanne og informere byens trafikanter, så de ved, hvordan de skal agere i trafikken og forstår hvorfor byen er indrettet, som den er. Målet for dette betegnes ”kompetente trafikanter”.

Politiets rolle

Politiet rolle er afgørende, og foruden at koordinere arbejdet bedst muligt med politiet, skal forvaltningen også på nationalt niveau arbejde for, at politiet har de nødvendige ressourcer og at nye teknologier bliver indført for at styrke kontrolindsatsen.

Viden gennem data

Forvaltningen skal blive klogere gennem data. Traditionelt er det politiets rapporter, der danner grundlag for forvaltningens forebyggende trafiksikkerhedsarbejde. Men andre datakilder eller selvrapporterede informationer skal også indarbejdes i trafiksikkerhedsarbejdet.

Teknologiske løsninger

Den teknologiske udvikling peger på, at biler fremover vil blive meget sikrere for deres omgivelser end i dag. Forvaltningen skal sikre, at byens infrastruktur lever op til de krav, som de nye teknologier efterspørger, så veje, køretøjer og trafikanter sammen udnytter de nye teknologier bedst muligt.

Sikrere køretøjer og sikkerhedsudstyr

Bilers sikkerhedsudstyr bliver løbende forbedret, og hver gang en ny bilmodel kommer på gaden, er den forsynet med nye sikkerhedstiltag. Der bør derfor gennem forskellige incitamenter arbejdes på at få den ældste del af bilparken væk fra de københavnske gader og erstattet med de nyere biler med et højt sikkerhedsniveau.

Kommunens særlige rolle og ansvar

Der er mange forhold hos eksterne aktører, som den kommunale forvaltning ikke har direkte indflydelse på. Forvaltningen skal derfor inddrage så mange eksterne aktører som muligt i arbejdet med trafiksikkerhed i København, bl.a. ved at stille krav til forvaltningens leverandører. Desuden skal forvaltningen sikre, at kommunens egne medarbejderes adfærd i trafikken er sikker.