Sammenhængende transport

Den nemme transport med flere transportformer.

Nye teknologiske muligheder giver muligheder for effektive, attraktive sammensatte rejser som kombinationer af bl.a. gang, cykel, kollektiv trafik, delebiler og samkørsel. Det er afgørende for den sammenhængende rejse, at den fysiske infrastruktur understøtter samspillet mellem transportformerne og at adgange for gående og cykler er nemme og direkte. 

Læs mere om:

Vis alle

Den sammenhængende rejse

Der skal sikres de bedst mulige sammenhænge mellem alle transportformer, herunder i den kollektive trafik og mellem kollektiv trafik og tilbringertransport (gang, cykel, deleløsninger), samt en forbedring af brugernes oplevelse af sammenhænge. Den fysiske infrastruktur skal understøtte samspillet mellem tog, metro, bus, delebiler og delecykler samt nem adgang for gående og cykler. Teknologiske muligheder i form af data og digitale løsninger skal udnyttes til at tilbyde mere effektive og attraktive sammensatte rejser. 

Multimodale knudepunkter

Multimodale stationer og knudepunkter (steder med adgang til flere transportformer og god adgang/synlighed for brugerne) skal udvikles og kombineres med andre services og funktioner for brugerne. Multimodale knudepunkter skal både udvikles som del af det kollektive trafiknet og som lokale punkter, hvor der f.eks. etableres fælles plads til delebiler, delecykler og cykelparkering, med den deraf følgende variation af deres konkrete indretning. Der skal udarbejdes et grundlag for lokalisering og indretning af multimodale knudepunkter.

Adgangsforhold for gang og cykel

Adgangsveje og gangruter fra boliger og arbejdspladser til busstop (i første omgang på det prioriterede busnet), mindre stationer og trafikknudepunkter skal optimeres ved:

  • at etablere finmaskede net af veje for fodgængere rundt om stop og stationer, som minimerer omveje og sikrer direkte adgang. 
  • at formalisere og opgradere eksisterende brugerskabte genveje.
  • at etablere praktiske, sikre og trygge krydsningsmuligheder ved veje.
  • at forbedre servicen ved og opgradere byrummet omkring stop og station samt at sikre mulighed for rejseformål i det omkringliggende område. 

Redegørelse for sammenhængende transport

En sammenhængende rejse fra A til B er afgørende for valg af transportmiddel og for at nå trafikmålsætningerne om, at flere vælger andre transportmidler end privatbilen.  Nye teknologiske muligheder i form af data og digitale løsninger som f.eks. Mobility as a Service giver muligheder for langt mere effektive og attraktive sammensatte rejser, der blandt andet kan bestå af kombinationer af gang, cykel, kollektiv trafik, delebiler og samkørsel. Mobility as a Service er en app, der samler booking og betaling af mange typer transporttilbud, og denne integration mellem de forskellige transporttilbud gør det nemmere for brugerne at vælge den grønneste måde at komme frem på. Tilbuddene er eksempelvis Rejseplanen, periodekortet, rejsekortet, medlemskab af delebilklub, taxa, flextur og delecyklen m.v.  

Det er afgørende for den sammenhængende rejse, at den fysiske infrastruktur understøtter samspillet mellem tog, metro, bus, cykler, delecykler, delebiler og samkørselsbiler samt at adgange for gående og cykler er nemme og direkte. 

Københavns Kommune vil derfor arbejde med indretning af multimodale knudepunkter, både ved store knudepunkter, hvor mange transportformer, herunder deleøkonomiske transporttilbud, kan mødes og ved større og mindre knudepunkter, hvor sammenhængen kan optimeres f.eks. gennem korte og attraktive gangforbindelser mellem bus, tog og metro.  

Københavns kommune vil arbejde for at optimere adgangsveje og gang- og cykelruter til busstop og stationer samt at sikre gode cykelparkeringsforhold ved stop og stationer. Konkret betyder det, at Københavns Kommune i planlægningen af ny bebyggelse ønsker gode stier til stationer og stoppesteder og at der ved eksisterende byggeri kan blive fokuseret på nye stiforbindelser og/eller adgangsveje til gavn for alle.  

Indretning af stationer og knudepunkter med delebiler og -cykler kan bidrage til tryggere og mere attraktiv kollektiv trafik ligesom flere oplevelser og placering af byfunktioner omkring knudepunkterne gør det attraktivt at benytte den kollektive trafik og at gå længere til knudepunkterne.