Parkering

Parkeringsnormer for biler og cykler.

Af hensyn til byens borgere og brugere samt til miljøet fastsættes parkeringsnormer for bilparkering og cykelparkering. 

Læs mere om:

Vis alle

Bilparkering

Der fastsættes særlige bilparkeringsnormer i Centrum, de tætte bykvarterer (tætbyen) og i de udpegede byudviklingsområder som vist på kortet. Områderne er kendetegnet ved at have en god kollektiv trafikbetjening og/eller at være områder, hvor der satses på en tæt, funktionsblandet og bæredygtig byudvikling. Parkeringsnormer for biler, der er opdelt efter funktion, fremgår af de generelle bestemmelser i kommuneplanens rammer. 

Generelle bestemmelser for parkering findes her. 

Nye offentlige parkeringspladser

Etablering af nye kommunale parkeringspladser (på terræn eller i parkeringshuse/-kældre) skal prioriteres, så de fortrinsvis placeres i områder med høje belægningsgrader på de offentlige parkeringspladser. 

Cykelparkering

I bestræbelserne på at nå visionerne om København som verdens bedste cykelby er det vigtigt, at der er optimale forhold for cykelparkering. Derfor fastsættes der i forbindelse med nybyggeri, tilbygning og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse normer for cykelparkering.  Parkeringsnormer for cykler fremgår af de generelle bestemmelser i kommuneplanens rammer. 

Generelle bestemmelser for parkering findes her. 

Redegørelse for parkering

Parkeringsnormerne for biler er opdelt efter funktion, f.eks. boliger, erhverv, grundskole, ungdomsboliger m.v. Parkeringsnormerne afspejler dermed de forskellige anvendelsers parkeringsbehov. Der er samtidig taget stilling til ejendommens geografiske beliggenhed, herunder kollektiv trafikbetjening, idet normerne varierer alt efter om ejendommen er beliggende i Centrum, Tætbyen og byudviklingsområderne eller i Øvrig by. 

I bestræbelserne på at skabe en CO2-neutral og mindre bilafhængig by skal alle byudviklingsområder, der er udpeget i retningslinjer for byudvikling, etableres som helt eller delvis bilfri.

Ved et helt eller delvist bilfrit byområde forstås et område med ingen eller færre parkeringspladser. Parkering kan samles i et anlæg, dog altid med begrænset antal pladser til afsætning og handicapparkering på terræn. Det skal være understøttet af kollektiv trafikbetjening, fællesfaciliteter, cykelinfrastruktur og indretning af nem tilgængelig delebilsparkering m.v. Der vil således forsat skulle være fornøden vejadgang til området m.v. af hensyn til brandredning og -slukning, ambulancekørsel, varelevering, korttidsparkering, taxier og renovation m.v. Det er således ikke tale om et fuldstændigt bilfrit område, men et område med mindre biltrafik og lavere parkeringsnorm. 

Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse i eksisterende boligområder ønskes området understøttet med nem tilgængelig delebilsparkering. 

Gadeparkering for biler i de centrale dele af København er betalingsparkering, og taksterne fastsættes på et niveau, der sikrer frie pladser for at begrænse den trafik, der er forårsaget af søgning efter parkering. Offentlig parkering for elbiler tilgodeses gennem reserverede p-pladser i forbindelse med el-ladestandere. Fremtidige kommunale p-huse forberedes til installation af el-ladestandere og der reserveres p-pladser til elbiler på op til 5 % af pladserne. 

Beboere og erhvervsudøvere har mulighed for at købe en beboerlicens hhv. en erhvervslicens. Dermed sikres dispensation fra den generelle betalingsordning. Parkeringslicensen sikrer derimod ikke, at der er en ledig parkeringsplads. 

Ved etablering af nye parkeringspladser med hel eller delvis kommunal finansiering er det væsentligt, at de så vidt muligt bidrager til at begrænse den søgetrafik, der følger af høje belægningsgrader på de pladser, som beboere og erhvervsudøvere kan benytte med beboer- og erhvervslicens. Dette vil derfor, sammen med andre relevante kriterier, indgå ved vurdering af mulige placeringer for nye parkeringspladser. 

Ambitionerne om at gøre København til verdens bedste cykelby indebærer bl.a., at kommuneplanen på et overordnet niveau stiller krav til cykelparkeringsfaciliteter i nybyggeri m.v. Udover de formelle krav om antal og overdækning stiller kommuneplanen krav om, at cykelparkeringspladser har god tilgængelighed. Det betyder, at ramper og adgangsveje skal etableres efter de gældende normer og standarder for god tilgængelighed og dermed højne den generelle kvalitet af cykelparkering i nybyggeri. Samtidig skal cykelparkering som udgangspunkt placeres tæt ved indgangspartier, således at det sikres at cykelparkeringen bliver anvendt i det daglige og ikke henstår ubenyttet. 

Generelt anbefales det, at cykelparkering uanset indretning eller placering anlægges, så dens kvalitet er tilpasset behovet hos brugerne, og den dermed sikres en høj udnyttelsesgrad, så ubenyttede cykelparkeringsfaciliteter og cykler placeret på uhensigtsmæssige steder undgås.