Mål for Trafik

Mobiliteten i København skal være mere effektiv og grøn for at stimulere væksten, bidrage til en CO2–neutral by og livskvaliteten.

Mobiliteten i København skal understøtte byens sammenhængskraft og det gode byliv. En effektiv og grøn mobilitet skal bidrage til vækst, beskæftigelse og velfærd og er afgørende for københavnernes hverdag, livskvalitet og sundhed. Infrastrukturen i og til/fra de større byudviklingsområder skal sikre den sammenhængende by og den effektive og grønne mobilitet. 

Københavns Kommune har som mål: 

 • At biltrafikken i 2025 maksimalt skal udgøre 25 % af alle ture, der foretages i København. Dertil fordeler antallet af ture sig på mindst 25 % gang, 25 % cykling og 25 % kollektiv transport i 2025.
   
 • At mindst 75 % af væksten i antal personture sker inden for cykling og kollektiv trafik. 
   
 • At cykling udgør mindst halvdelen af turene til arbejde eller uddannelse i kommunen.
   
 • At komfort, fremkommelighed og tryghed for fodgængere forbedres, så det gennemsnitlige antal af daglige gangture pr. københavner i København øges med 20 % i forhold til 2017. 
   
 • At ingen trafikanter bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i trafikken. 
   
 • At sikre den bedst mulige sammenhæng mellem alle transportformer, herunder i den kollektive trafik, mellem kollektiv trafik og cykler samt forbedre brugernes oplevelse af sammenhænge. 
   
 • At byens gaderum og vejarealer udnyttes i et samspil mellem mobilitet og ophold. 
   
 • At der skal arbejdes på at frigøre vejareal fra privatbilisme til nye anvendelser såsom rekreative formål, offentlig transport og klimatilpasning. 
   
 • At mobilitet og infrastruktur bidrager til den sociale inklusion i København. 
   
 • At cykel- og fodgængeradgang på langs og tværs af havnen binder byen sammen, samtidig med at havnen bruges aktivt til både daglig transport og til færdsel og ophold i fritiden. 
   
 • At luftkvaliteten i København forbedres, så den lever op til verdenssundhedsorganisationen WHO’s retningslinjer for god luftkvalitet. Luften bliver så ren, at borgernes sundhed ikke belastes.  
   
 • At Københavns Kommune arbejder på at forbyde dieselbiler i byen inden 2030. 
   
 • At Københavns Kommune arbejder på at indføre en form for intelligent roadpricing, for at reducere fossildreven privatbilisme til gavn for københavnernes sundhed og klimaet.