Fodgængere

Fodgængere, bedre byliv, sunde københavnere og et bedre miljø.

Fodgængerne skal prioriteres for at skabe et endnu bedre byliv og sikre flere sunde københavnere og et bedre miljø. Såvel formålsbestemt (herunder til/fra kollektiv trafik) som rekreativ gang skal prioriteres. 

Læs mere om:

Vis alle

Prioritering af fodgængere

Antallet af daglige gangture pr. københavner i København skal øges med 20 % (sammenlignet med 2017) ved at komfort, fremkommelighed og tryghed m.v. for fodgængere forbedres. Fodgængertrafikken som transportform skal prioriteres og vurderes på lige fod med cykler, biler og busser. Fodgængeres fremkommelighed skal prioriteres på fodgængerruter ved lokale rejsemål og rejsemål med bydækkende funktioner. Der skal skabes tilstrækkelig plads til fodgængere ved ombygning eller nyanlæg af gader og veje. Forbindelse til og færdsel i byudviklingsområderne skal sikres med attraktive og trygge fodgængerforbindelser. 

Gang til og fra kollektiv trafik

Der skal arbejdes for at optimere adgangsveje og gangruter fra boliger og arbejdspladser til busstop (i første omgang på det prioriterede busnet) og stationer. Kommunens planlægning af ny bebyggelse skal tilstræbe gode stier til stationer og stoppesteder, og ved eksisterende byggeri skal der fokus på nye stiforbindelser til gavn for alle. Fodgængeres fremkommelighed prioriteres til trafikknudepunkter, mindre stationer og stop. Ved ombygning af eksisterende og planlægning af nye stationer og trafikknudepunkter skal der sikres gode adgangsforhold for fodgængere. 

Redegørelse for fodgængere

Københavns Kommune har som mål, at antallet af daglige gangture pr. københavner i København øges med 20 % i forhold til 2017. For at opfylde dette skal det være nemt at komme rundt til fods til de lokale hverdagsfunktioner og rejsemål, som f.eks. busstop, skole og indkøb.

Der arbejdes med følgende udpegede fokusområder, som kan medvirke til at udbrede forgængerkulturen i byen:

  • Fodgængertrafikken integreres i højere grad med den kollektive trafik ved at fodgængeres fremkommelighed prioriteres til trafikknudepunkter, mindre stationer og busstop.
  • Udvikling af forgængerkulturen gennem formidling af eksempelvis sundhedsmæssige og miljømæssige fordele ved at gå.
  • Udvikling af et sammenhængende net af fodgængerruter med færre barrierer og gode opholdssteder, der binder bydelene sammen ved at prioritere forbindelser ved rejseformål med lokale funktioner og på længere afstande med fodgængerforbindelser mellem bydele.
  • Større hensyntagen til fodgængernes muligheder for at færdes uhindret på fortovene bl.a. på byens strøggader.
  • Øget komfort, tilgængelighed og større overskuelighed for fodgængere både hen til og i byens trafikknudepunkter.

Oplevelsesværdien ved en gåtur søges øget ved at prioritere fodgængerforbindelser til byens grønne områder, opholdsmuligheder, byens handelsliv, torve og pladser m.m. København skal være en fysisk tilgængelig by, hvor alle har bevægelsesfrihed, kan færdes overalt og kan deltage i byens liv. Tilgængeligheden skal prioriteres højt i byudviklingsområderne. Ved udarbejdelse af lokalplaner gennemføres en såkaldt tilgængelighedsrevision af alle relevante projekter.

Printvenlig version