Færdsel på og langs vandet

Vandet, havnen, kanalerne og kajen.

Vandet og kajerne indgår i byens færdselsmuligheder. Langs havnen og kanalerne er der attraktive ruter for fodgængere og cyklister, som udbygges i takt med at havneområderne udvikles og omdannes. Samtidig er færdslen på vandet inde i en god udvikling, hvor både rute- og fritidssejlads er i vækst. Adgangen til færdsel på vandet besværliggøres dog af, at mange kajer er stejle og to m høje. Denne højde er god i forhold til sikring mod oversvømmelser og mulighed for anløb af større skibe, men for at kunne lægge til med små både er der behov for lavere brygger, flydebroer og lignende. 

Læs mere om:

Vis alle

Promenader og forbindelser langs vandet

Der skal sikres sammenhængende og offentlige promenader for fodgængere og cyklister langs hele havnen, herunder med forbindelser over havneløbet og kanalerne. Promenadernes belægning skal være egnet til forskellige former for bevægelse, så de også kan bruges til motion. Hvor promenader og broer indgår i overordnede cykelruter, eller der i øvrigt kan forventes særligt stor cykeltrafik, skal det vurderes, om fodgængere og cyklister eventuelt bør adskilles. Der skal tilstræbes en helhed i udformningen af de enkelte promenadestrækninger, og historisk maritimt udstyr langs kajen bør bevares. 

Færdsel på vandet

Hvor der er behov for at skabe adgang på tværs af vandarealer, skal hensynet til færdslen på vandet vægtes højt. Der skal findes effektive løsninger, der tilgodeser både færdslen på vand og på land. Trafik på vandet (havnebusser, turbåde, vandtaxaer) skal sikres gode vilkår for at betjene rejsemål ved vandet. Der skal være passende muligheder for anløbsfaciliteter og for passage gennem havnens hovedløb og kanaler. 

Broer og dæmninger

Broer over selve havneløbet skal anlægges og drives, så de sikrer fortsat mulighed for sejlads med større skibe og sejlskibe. Som alternativ kan overvejes brug af havnebusser m.v. 

Anlæg af nye broer over kanaler m.v. skal ske under hensyn til de fartøjer, som benytter kanalerne. Nye broer skal anlægges med en gennemsejlingsbredde og frihøjde, herunder med mulighed for broåbning, der sikrer at gennemsejling fortsat er mulig. 

Dæmninger og lignende konstruktioner, der umuliggør sejlads og hindrer vandudskiftning i havnen, bør kun undtagelsesvis etableres. Eksisterende dæmninger bør ved renovering og lignende forsynes med en passagemulighed. 

Kajer og anløbsmuligheder

Ved byomdannelse og byggeri skal dele af kajerne udformes med direkte vandadgang (flydebroer/pontoner, lavere brygger m.v.), så sejlads med små både osv. får bedre vilkår. Kajkanten skal ved anløbssteder m.m. udformes så små både også kan fortøjes sikkert. Mulighederne for skibsanløb skal så vidt muligt bevares, hvor vanddybden tillader det. Sikring af kajerne ved hjælp af stenkastninger og lignende, der for altid umuliggør anløb af større skibe, skal således være en undtagelse.

Redegørelse for færdsel på og langs vandet

Københavns Kommune har i mange år gennem en konsekvent politisk sikret, at kajstrækninger der ikke længere bruges til havneerhverv, indrettes som promenader, hvor man kan opleve vandet, men også har adgang til at færdes til fods og på cykel uden biltrafik. Mange steder indgår strækninger ved vandet i stinettet og binder byen sammen med oplevelsesrige ruter. For at sikre bedre sammenhæng er der behov for at bygge broer og fjerne andre barrierer i nettet, hvor der ikke er fri passage langs med vandet.  

Kommunen har etableret Havneringen som en Grøn Cykelrute. Den muliggør en ca. 13 km lang rundtur for fodgængere, motionsløbere, cyklister og lign. omkring de indre dele af havnen i god kontakt med vandet. Det er vedtaget på længere sigt at forlænge Havneringen mod nord med et forløb tæt på vandet. 

For at sikre gode vilkår for sejlads både som trafikform og rekreativ aktivitet er kommunen optaget af, at broer ikke påvirker sejladsen i havnen og kanalerne mere end højst nødvendigt ud fra en afvejning af færdsel på land og på vand. Derfor etableres oplukkelige broer over alt, hvor der er sejlads, og med politikker og reglementer for broåbning samt plads til at vente og manøvrere. Med Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af sag om fredning af Kanalerne den 28. april 2015 er der taget stilling til broreglement for nogle af de mest trafikerede dele af havnen, hvor rundfartsbåde og fritidssejlads skal have trygge vilkår. 

Den kollektive trafik på vandet har oplevet fremgang. Havnebussen har løbende forbedret sine passagertal og ruteforlængelsen til Refshaleøen har forkortet rejsetiden fra Indre By for både beskæftigede og besøgende til dette byområde. Den besluttede udvidelse af Havnebussens rute mod Nordhavn vil yderligere øge antallet af brugere.