Mål for Rekreation og Natur

København er generelt en grøn og blå by, men der er behov for fokus på områdernes kvalitet og borgernes aktivitets- og oplevelsesmuligheder.

Københavns grønne områder og vandområder skal udfylde mange funktioner som rammer om væsentlige dele af borgernes fritidsliv og oplevelser, som levesteder og spredningsveje for dyr og planter og som grønne og blå elementer i byens struktur.

 

Københavns Kommune har som mål:

 • At kommunens rekreative tilbud og områder imødekommer befolkningens behov. 

   
 • At rammerne og borgernes interesse for at bruge byen som helhed til kultur- og fritidsaktiviteter styrkes. 

   
 • At der skabes rammer for at indpasse faciliteter til kultur- og fritidsaktiviteter i både nye og eksisterende byområder. 

   
 • At Københavns Kommune går i dialog med bygherrer om muligheden for multifunktionel indretning, som understøtter anvendelse af bygninger og/eller udearealer til kultur- og fritidsfaciliteter, hvor dette er relevant. 

   
 • At adgangen til havnen, kysten og vandområderne forbedres, navnlig som led i byomdannelse. 

   
 • At udviklingen af byens rekreative faciliteter og grønne områder ses i sammenhæng med befolkningsudvikling og -sammensætning. 

   
 • At nye grønne områder og friarealer til nyt byggeri bidrager til at gøre byen mere grøn til gavn for borgernes livskvalitet, biodiversiteten og for at tilpasse byen til fremtidens klima. 

   
 • At der etableres flere grønne tage, der kan understøtte regnvandshåndtering, CO2-optag, bistader, grøntsagsdyrkning, ophold, sociale arrangementer, husdyrhold, restaurationer og andet. 

   
 • At adgangen til fysiske og sociale aktiviteter såvel som ro og naturoplevelser udvikles i byens rekreative og grønne områder. 

   
 • At kvaliteten af byens eksisterende grønne områder øges til gavn for borgernes livskvalitet, biodiversiteten og for at tilpasse byen til fremtidens klima. 

   
 • At der plantes 100.000 nye træer inden udgangen af 2025. 

   
 • At kvaliteten af byens vandområder og adgangen til at bruge dem forbedres.