Kolonihaver

Større overnatningshaver og små daghaver.

Kolonihaverne i kommunen omfatter de større overnatningshaver og de små daghaver uden overnatning. Midlertidige nyttehaver uden bebyggelse og dyrkningshaver på boligområders friarealer og i grønne gårde er ikke kolonihaver, men kommunen ønsker også at disse former for haver fremmes, hvor der er interesse for det. 

Læs mere om:

Vis alle

Overnatningshaver

De varige og ikke-varige overnatningshaver fremgår af kortet. I overnatningshaver er overnatning tilladt i perioden 1. april - 31. oktober. Nye parceller må maksimalt være 400 m².  

Bebyggelse må udgøre indtil 20 % af parcellens areal (inklusive skure og åbne og overdækkede terrasser m.v.). Selve kolonihavehuset må på parceller indtil 400 m² højst udgøre 60 m², på parceller over 400 m² dog højst 15 % af parcellens areal. Den maksimale bygningshøjde er 4 m. 

Overnatningshaver Nokken

Området som vist på kortet kan anvendes til overnatningshaver. Overnatning kan også finde sted uden for perioden 1. april - 31. oktober. Størrelser på parceller og bebyggelse kan fastsættes i lokalplan. 

Daghaver

De varige og ikke-varige daghaver fremgår af kortet. I daghaver er overnatning ikke tilladt. Nye parceller må maksimalt være 150 m². 

Bebyggelse må udgøre indtil 20 % af parcellens areal (inklusive skure og åbne og overdækkede terrasser m.v.).  Den maksimale bygningshøjde er 4 m. 

Fælleshuse og fællesarealer

Der må ikke udøves erhvervsvirksomhed i kolonihaveområderne, bortset fra enkelte mindre butikker til områdernes forsyning i fællesbebyggelsen. Der må højst opføres 100-300 m² fællesbebyggelse i hvert kolonihaveområde afhængig af kolonihaveområdets størrelse. Arealet regnes samlet for alle fællesbygninger. Bygningerne må opføres med en maksimal bygningshøjde på 4 m). 

Der skal som minimum sikres offentlig adgang til fællesarealer og veje/stier i alle kolonihaveområder i tidsrummet 1. april til 31. oktober alle dage fra kl. 8 til kl. 21. 

Nye kolonihaver

Der udpeges arealer, der reserveres til fremtidige kolonihaver, som vist på kortet. Der skal endvidere etableres kolonihaver (herunder erstatningshaver) på dele af Københavns Miljøcenters areal på Vestamager, når anvendelsen til affaldsdeponering, genanvendelses- og sorteringsanlæg er ophørt. Udenfor disse områder kan der som udgangspunkt ikke etableres kolonihaver, men nok nyttehaver m.v., der ikke er omfattet af lov om kolonihaver.  

Alle nye kolonihaver i kommunen skal anlægges som daghaver, med mindre de etableres som erstatningshaver ved nedlæggelse af ikke-varige overnatningshaver. 

Redegørelse for kolonihaver

Kolonihaveloven pålagde i 2001 alle ejere af kolonihaver at tage stilling til, om haverne skulle være varige eller ikke-varige. Dette forhold reguleres således af lovgivningen og ikke af kommuneplanen. Langt de fleste haver i Københavns Kommune er varige, men en lille del af de kommunalt ejede haver samt en del af de øvrige haver, der ejes af andre parter, er af forskellige årsager ikke-varige. Det gælder bl.a. for haver på arealer, som planlægges anvendt til andre formål. 

De kommunalt ejede ikke-varige haver er i aftaler indgået af kommunen med Kolonihaveforbundet sikret erstatning i form af arealer til nye haver, når de nuværende arealer skal tages i brug til nye formål. Disse nye haver vil i overensstemmelse med loven blive varige haver, når de er anlagt. 

Kolonihaveloven fra 2001 satte en fast frist for at indmelde haver som ikke-varige, og det var herefter ikke muligt at ændre denne beslutning, så de blev varige. Loven er siden ændret, så det blev muligt at ændre beslutningen. De ikke-kommunale kolonihaver, der er ikke-varige haver, kan således ændre status uanset visningen på retningslinjekortet, da kortet på dette punkt ikke har bindende karakter. 

Kolonihaveloven pålægger også kommunen at sikre, at der bliver adgang for offentligheden til at færdes på de fælles arealer i kolonihaveområderne i havesæsonen. I nye områder skal det ske med det samme, og i andre områder når lejekontrakter og lignende fornys. Mange kolonihaver har længe haft offentligt tilgængelige fællesarealer, og i forbindelse med fornyelsen af hovedparten af kommunens lejekontrakter er der indsat vilkår om adgang. Kolonihaveforeninger på kommunalt areal betaler ikke leje for fællesarealer, kun for selve havearealerne, men alle arealer er omfattet af kontrakterne. 

Behovet for at tilbyde erstatningsarealer til de ikke-varige kolonihaver betyder, at der i de udpegede områder til nye kolonihaver kun er en beskeden kapacitet til at udvide antallet af kolonihaver. For at tilgodese så mange borgere som muligt har kommunen derfor besluttet, at alle nye haver etableres som daghaver på maksimalt 150 m². 

For haveområdet Nokken gælder en lokalplan, som bl.a. regulerer parcel- og bygningsstørrelse, der her er væsentlig mere forskellig end i andre kommunale kolonihaver og med mulighed for væsentlig større enheder. Samtidig beskrives anvendelsesmulighederne, der her også omfatter mulighed for overnatning om vinteren.