Grønne kiler og landskab

En række grønne områder er reguleret af landsplandirektiv og af nationale interesser.

Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet fastlægger grønne kiler og såkaldte bykiler. Der er tale om statslige arealudpegninger, der er styrende for og optages i den kommunale planlægning. Et område i landzone er et landskab af national interesse. 

Læs mere om:

Vis alle

Grønne kiler og bykiler

I planlægningen for de udpegede grønne kiler (indre kiler og kystkiler) og for de grønne bykiler som vist på kortet skal det sikres, at bestemmelserne for områderne i landsplandirektiv for Hovedstadsområdet (Fingerplan 2019) overholdes. 

Landskabsinteresser

Det udpegede område med landskabsinteresser (jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 16, om beliggenheden af områder med landskabelig værdi) som vist på kortet skal som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg. Der kan dog etableres rekreative faciliteter, anlæg til naturpleje, stier og andre anlæg til rekreativ færdsel m.v. i overensstemmelse med retningslinje for grønne kiler, med områdets rammer for lokalplanlægning samt med den for området gældende fredning, så længe dette ikke forringer den landskabelige værdi væsentligt. 

Redegørelse for grønne kiler og landskabsinteresser

Det statslige landsplandirektiv for Hovedstadsområdet (Fingerplan 2019) fastlægger grønne kiler og såkaldte bykiler og stiller krav om, at de sikres i kommuneplanlægningen. De grønne kiler har været gældende (med visse ændringer) siden 2007 og bykilerne (der er mindre anlæg og ikke sammenhængende kiler) siden 2013. De tidligere kommuneplaner har ikke varetaget dem ved en direkte visning med tilhørende retningslinje i kommuneplanen, men gennem mere generelle retningslinjer og rammer. 

De statslige udpegninger er bindende for den kommunale planlægning. Det gælder også, hvis de ændres i planperioden, således at de her i Kommuneplan 2019 viste afgrænsninger ikke længere er de gældende. I så fald vil det være det til enhver tid gældende landsplandirektivs og ikke kommuneplanens afgrænsning, der skal anvendes.  

Den nu gældende regulering af de grønne kiler (indre kiler og kystkiler) findes i bestemmelserne i § 17 og 18 i Fingerplan 2019. Den tilsvarende regulering af de grønne bykiler findes i § 6, stk. 1, nr. 6, og stk. 9. 

Miljøstyrelsen har over for kommunen tilkendegivet, at der foreligger landskabsinteresser af national betydning på en del af landzonearealet på Kalvebod Fælled. Dette areal er derfor udpeget som område for landskabsinteresser i overensstemmelse med planlovens § 11a, stk. 1, nr. 16, der omhandler sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi. Området er også udpeget som grøn kile jf. ovenstående, naturområde i Grønt Danmarkskort og er O1-område i kommuneplanens rammer. Langt det meste af området er internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000). Det er samtidig omfattet af fredning efter naturbeskyttelsesloven og del af Naturpark Amager. Alle disse reguleringer og hensyn vil skulle varetages, og de landskabelige interesser af national betydning vil således konkret blive afvejet med hensyn til rekreation og friluftsliv, adgang til og pleje af naturen m.v.