Særlige byomdannelsesområder

Gradvis omdannelse af tidligere industri- og havneområder.

Udpegningen af særlige byomdannelsesområder giver mulighed for en gradvis omdannelse af tidligere industri- og havneområder til nye byformål, mens støjbelastning fra virksomheder, tekniske anlæg m.v. nedbringes til de vejledende støjgrænser.

Læs mere om:

Vis alle

Særlige byomdannelsesområder

Byomdannelsesområder kan udpeges i kommuneplanen efter planlovens § 11 a. For byomdannelsesområder gælder, at støjbelastende erhvervsaktiviteter skal være afsluttet eller under ophør i den overvejende del af området. 

I lokalplaner for byomdannelsesområder kan arealer belastet med virksomhedsstøj udlægges til støjfølsom anvendelse, når der er sikkerhed for, at støjbelastning over de vejledende støjgrænser ophører i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år efter lokalplanens bekendtgørelse. Hermed er der mulighed for at sætte gang i en gradvis omdannelse af området med boliger m.v., der i en begrænset periode udsættes for en lidt højere støjbelastning (max. 5 dB) fra virksomheder, end de sædvanlige vejledende støjgrænser tillader. 

Udpegningen af byomdannelsesområder giver også mulighed for at sikre driften af områdets fællesarealer og -anlæg gennem krav i lokalplan om dannelse af grundejerforening. I områder med vandarealer skal adgangen til vandet sikres, og brugen af vandet kan reguleres, herunder anvendelsen til husbåde. 

Følgende områder med tilhørende delområder, der er vist på kortet, er udpeget som byomdannelsesområder:

 • Nordhavn
 • Sydhavn
 • Sydhavnsgade
 • Bådehavnsgade
 • Godsbaneterrænet
 • Dybbølsbro
 • Carlsberg
 • Valby Industrikvarter
 • Artillerivej
 • Nordøstamager
 • Lygten