Mål for Overordnet byudvikling

Kommuneplanen skal sikre tilstrækkelige og velbeliggende arealer til byudvikling.

Kommuneplanen skal sikre tilstrækkelige og velbeliggende arealer til byudvikling. Ved at bruge områdernes naturgivne og kulturhistoriske kvaliteter i byudviklingen skal der skabes mangfoldige kvarterer med stærk identitet. Midlertidig brug af bygninger og byrum skal være med til at skabe et aktivt byliv – både i eksisterende bykvarterer og i ældre havne- og industriområder. 

 

Københavns Kommune har som mål: 

  • At sikre plads til byggeri af op til 60.000 boliger og 2,4 mio. m² erhverv frem mod 2031.

 

  • At byudvikling fortrinsvis sker gennem omdannelse og fortætning af nedslidte industri- og havnearealer til moderne funktionsblandede bydele og bykvarterer. 

 

  • At byudvikling af regional betydning koordineres med udbygningen af Københavns og hovedstadsområdets overordnede infrastruktur, herunder særligt den kollektive trafik. 

 

  • At sikre mangfoldighed og kvalitet i byudviklingen ved at anlægge en helhedsbetragtning, der bl.a. omfatter byrum, aktiviteter, institutioner, kultur- og fritidsfaciliteter, kollektiv transport m.v. 

 

  • At de historiske og arkitektoniske værdier bruges aktivt til at skabe identitet og kvalitet i eksisterende bykvarterer og i byudviklingsområder. 

 

  • At sikre bæredygtig byudvikling ved en helhedsbetragtning, der omfatter en langsigtet miljømæssig, social og økonomisk samfundsudvikling. 

 

  • At nye højhuse placeres stationsnært hvor de kan understøtte byens og stedets kvaliteter og bidrage til områdets byliv og identitet.