Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Forurening med støj, støv, lugt mv.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav er særligt forurenende og/eller støjende erhvervs- og forsyningsvirksomheder, rensnings- og affaldsbehandlingsanlæg, motor- og skydebaner mv. Virksomheder omfattet af denne bestemmelse kan ikke placeres integreret i byens erhvervsområder generelt, men har behov for særlige områder.

Områderne vist på kortet forbeholdes virksomheder med særlige beliggenhedskrav (miljøklasse 6 og 7) samt for Prøvestenens vedkommende også transport og distributionserhverv (miljøklasse 6 og 7 og lavere miljøklasser). Der må ikke gives tilladelse til at placere virksomheder, der begrænser den fremtidige lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Der kan dog planlægges for zonering af områderne i forskellige miljøklasser, hvis det bidrager til at sikre lokalisering af denne type virksomheder og sikrer eksisterende virksomheders udviklingsmuligheder. 

Områderne til virksomheder med særlige beliggenhedskrav er ikke fastlagt af kommunen, men udpeget i det statslige landsplandirektiv, Fingerplan 2019. De er også optaget i kommuneplanens rammebestemmelser for de relevante områder. 

Læs mere om:

Vis alle

Redegørelse for virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Kommuneplanens retningslinjer for miljømæssig lokalisering følger Miljøministeriets klassificeringssystem for virksomheder. Virksomhederne er opdelt i 7 klasser afhængig af deres forventede forurening. Virksomheder med særlige beliggenhedskrav tilhører klasse 6 og 7.

Virksomheder af klasse 1 

Virksomheder af klasse 1, der ikke giver anledning til forurening, kan placeres i områder for boliger, boliger og serviceerhverv, serviceerhverv, offentlige institutioner og husbåde (B-, C-, S-, O- og V-områder). 

Virksomheder af klasse 2 

Virksomheder af klasse 2, der kan medføre „ubetydelig forurening“, kan normalt placeres i områder for boliger og service­erhverv og områder for serviceerhverv, offentlige institutioner og husbåde (C-, S-, O- og V-områder). De kan på nærmere angivne vilkår indpasses i boligområder (B-områder). Herudover kan de placeres i de øvrige typer erhvervsområder, hvis de øvrige aktiviteter i disse gør det muligt. Den vejledende afstand til miljøfølsomme områder er 20 m. 

Virksomheder af klasse 3 

Virksomheder af klasse 3, der kan medføre „uvæsentlig forurening“ kan placeres i områder for blandet erhverv, industrierhverv samt i områder for havneformål og tekniske anlæg (E-, J-, H- og T-områder). Virksomhederne kan på nærmere angivne vilkår indpasses langs det overordnede vejnet og i delområder, som grænser op til erhvervsområder, i områder for boliger og serviceerhverv og for serviceerhverv (C- og S-områder). Undtagelsesvis kan de på særlige vilkår indpasses langs de udpegede centergader i boligområderne (B-områder). Den vejledende afstand til miljøfølsomme områder er 50 m. 

Virksomheder af klasse 4 

Virksomheder af klasse 4, der kan medføre „mindre væsentlig forurening“, kan placeres inden for områder for industri, havneformål og tekniske anlæg (J-, H- og T-områder). Virksomhederne kan i visse tilfælde, på nærmere angivne vilkår, placeres i områder for blandet erhverv (E-områder). Den vejledende afstand til miljøfølsomme områder er 100 m. 

Virksomheder af klasse 5 

Virksomheder af klasse 5, der kan medføre „væsentlig forurening“, kan placeres inden for områder for industri, havneformål og tekniske anlæg (J-, H- og T-områder). Dog kan der på arealer, der grænser umiddelbart op til miljøfølsomme områder, være begrænsninger i placeringsmulighederne, ligesom der kan forventes særlige krav til afskærmende foranstaltninger, placering på grunden o.l. Den vejledende afstand til miljøfølsomme områder er 150 m. 

Virksomheder af klasse 6 og 7 

Virksomheder af klasse 6 og 7, der kan medføre henholdsvis „betydelig“ og „omfattende“ forurening, er virksomheder, hvortil der må stilles særlige beliggenhedskrav. De kan kun placeres i områder, der er udlagt til formålet i gældende lokalplaner eller inden for de områder, der i rammerne er specielt udpeget til sådanne formål. I alle tilfælde kan det kun ske efter en konkret vurdering. For virksomheder af klasse 6 er den vejledende afstand til miljøfølsomme områder 300 m, og for klasse 7 er den 500 m. 

Landsplandirektivet (Fingerplan 2019) viderefører udpegningen af tre områder i kommunen til virksomheder med særlige beliggenhedskrav: Refshaleøen/Lynetten, Kraftværkshalvøen (Amagerværket og forbrændingsanlægget ARC) og Prøvestenen. Sidstnævnte er også udpeget til transport- og distributionsvirksomheder, der kan være i lavere miljøklasser end 6 og 7. 

De tre udpegninger har ikke været ændret i en lang årrække. I denne periode vurderes efterspørgslen efter lokaliseringsmuligheder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav at have været faldende. Der er typisk tale om produktionsvirksomheder med betydelig forurening, der udgør en meget begrænset og stadig vigende andel af det københavnske erhvervsliv. De to af områderne rummer alene forsyningsvirksomheder (et rensningsanlæg på Lynetten og affaldsforbrænding samt kraftværk på Kraftværkshalvøen). 

Muligheden for en zonering i den kommunale planlægning er allerede anvendt for Kraftværkshalvøen, der i kommuneplanens rammer er underopdelt i rammeområder med forskellig miljøklasse. 

Det er relevant at følge det konkrete arealbehov og de eventuelle muligheder for en reduceret miljøpåvirkning med henblik på at tilpasse de udpegede områder til det faktiske fremtidige behov, så de begrænsninger på brugen af byen, som udpegninger til særligt forurenende virksomheder medfører, ikke omfatter større områder end nødvendigt. I rammerne for lokalplanlægning præciseres det derfor, at der kan ske en zonering af Prøvestenen med henblik på en hensigtsmæssig fremtidig lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt transport og distributionsvirksomheder.