Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder

Sikring af drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder.

Der udpeges ikke erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder i kommuneplanen. Miljøgodkendelsespligtige virksomheder m.v. (jf. planlovens definition af produktionsvirksomheder) vil normalt være beliggende i E-, H-, J- og T-rammer, og nye virksomheder vil kunne lokaliseres der.  

Ved lokalplanlægning, som muliggør mere miljøfølsom anvendelse på arealer i kommuneplanrammer, der omfatter eller er beliggende nær produktionsvirksomheder (virksomheder jf. planlovens § 11 a, stk. 12) eller transport- og logistikvirksomheder, skal det sikres, at lokalplanlægningen ikke vil begrænse virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder, herunder sikres at lokalplanlægningen ikke vil være årsag til, at en virksomhed vil kunne blive stillet over for skærpede miljøkrav.

Læs mere om:

Vis alle

Redegørelse for produktionsvirksomheder

Produktionsvirksomheder er af Erhvervsministeriet defineret som:

  • virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen
  • virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen
  • virksomheder anført på brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, dog ikke husdyrbrug
  • transport- og logistikvirksomheder
  • virksomheder der hidtil har ligget under godkendelsesbekendtgørelsen, men som udskilles i særskilte branchebekendtgørelser.

Kommuneplanen skal jf. Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 25, indeholde retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, men kommunen er ikke forpligtet til at udpege sådanne områder.

Der udpeges i Kommuneplan 2019 ikke erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, da der ikke vurderes at være behov for sådanne udpegninger for at imødekomme efterspørgslen efter placeringer til disse erhvervstyper. Det ses derfor ikke som hensigtsmæssigt at lægge hindringer i vejen for, at andre erhvervsanvendelser (der ikke er omfattet af ovennævnte bekendtgørelser m.v.) som hidtil kan placeres i forbindelse med produktionsvirksomheder i kommunens erhvervsområder. 

Københavns Kommune rummer flere områder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvor særligt forurenende virksomheder kan lokaliseres. Det vurderes på baggrund af kommunens erfaringer ikke, at der er behov for yderligere regulering af anvendelsen af de områder, hvor byens produktionsvirksomheder er beliggende, i retningslinjer i kommuneplanen. 

Den kommunale planlægning skal sikre, at bestående produktionsvirksomheder (virksomheder jf. planlovens § 11 a, stk. 12) eller transport- og logistikvirksomheder ikke som følge af ny miljøfølsom anvendelse i deres nærområde bliver begrænset i deres fortsatte drift, herunder i deres udnyttelse af de tilladelser m.v., der fastlægger deres miljøbelastning. Ved nærområde forstås som udgangspunkt en zone i 500 meters afstand omkring virksomhederne, men det vil bero på en konkret vurdering ud fra virksomhedens konkrete miljøgodkendelse eller anden tilladelse, der fastlægger hvilke miljøkrav den skal overholde, hvor stor udstrækning det relevante nære område har. De typiske miljøpåvirkninger, der er reguleret i miljøgodkendelser eller andre tilladelser, er støj, støv, lugt m.v., hvor den mest hyppige påvirkning i København er støj. 

Det er gennem bemærkninger i kommuneplanens rammer i relevante områder nær produktionsvirksomheder (virksomheder jf. planlovens § 11 a, stk. 12) eller transport- og logistikvirksomheder af national interesse (som fastlagt af Erhvervsstyrelsen) tydeliggjort, at der i lokalplanlægningen skal ske en sikring af, at planlægning for ny miljøfølsom anvendelse ikke er årsag til, at virksomheder kan blive stillet over for skærpede miljøkrav sammenholdt med den miljøgodkendelse eller anden myndighedstilladelse, der nu gælder.