Tekniske og miljøbelastende anlæg

Ny teknologi skal sikre en mindre belastning af miljøet.

Tekniske anlæg og miljøbelastende anlæg er nødvendige for en fungerende by, men det skal sikres at de ikke påvirker de tilstødende arealer i uacceptabel grad. Der er behov for løbende at se på mulighederne for at udnytte ny teknologi etc. til at nedbringe miljøbelastningen, så man kan reducere de begrænsninger sådanne anlæg lægger på arealanvendelsen i byen. 

Læs mere om:

Vis alle

Placering af affalds- og rensningsanlæg

Affalds- og rensningsanlæg m.v. må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå væsentlige konflikter med andre planmæssige interesser, med mindre overordnede hensyn taler for det.

De bestående anlæg, Kalvebod Miljøcenter samt renseanlæggene Lynetten og Damhusåen og depotet for forurenet jord i tilknytning til Nordhavn, kan opretholdes, vedligeholdes og udvikles inden for deres nuværende areal. Anlæggenes placering fremgår af kortet.

Der reserveres et areal som lokaliseringsmulighed for en central genbrugsstation i Nordhavn som vist på kortet.

Arealreservation til containerterminal

Der kan placeres en ny containerterminal i Ydre Nordhavn som vist på kortet. 

Afstandskrav til tekniske anlæg

Kravene til afstanden fra tekniske anlæg m.v. til forureningsfølsom anvendelse skal løbende søges reduceret ved teknologiske forbedringer m.v. Der skal være mulighed for differentierede afstandskrav, så miljømæssige forbedringer på tekniske anlæg kan omsættes i en bedre bymæssig arealanvendelse.

Risikovirksomheder

I Københavns Kommune er der virksomheder, som har store oplag af kemikalier og brandbare stoffer. Derfor er der lagt en konkret risikozone ind på kortet afgrænset på baggrund af virksomhedens risikorapport. For Prøvestenen, der indeholder et større antal relevante virksomheder, er der på kortet fastlagt en planlægningszone på 500 m omkring virksomhederne. Denne planlægningszone udelukker ikke, at konkrete virksomheder kan medføre en risiko, der indebærer begrænsninger i en større afstand fra virksomheden end 500 m. 

Disse zoner kan medføre begrænsninger i de omfattede arealers anvendelse. En vurdering af risikoen forbundet med større uheld på virksomhederne skal inddrages i planlægningen af arealanvendelsen indenfor zonerne og om fornødent også i en større afstand jf. ovenstående. 

Større miljøbelastende virksomheder

For at sikre, at større anlæg ikke får uacceptable miljøbelastende konsekvenser, skal konsekvenserne vurderes. Derfor kræver etablering af visse nærmere angivne større anlæg, der kan have væsentlige konsekvenser for miljøet, en særlig miljøvurdering i henhold til den gældende lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

For anlæg, hvor der allerede er udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering eller VVM-redegørelse, evt. sammen med kommuneplanbestemmelser for anlægget, og givet de fornødne tilladelser, vil dette som hovedregel fremgå af kommuneplanens rammer for det område, hvor anlægget kan etableres og drives.

Redegørelse for tekniske og miljøbelastende anlæg

For at give plads til byudviklingen og sikre bedre driftsforhold for containerterminalen i fremtiden, kan containerterminalen på Levantkaj i Nordhavn flyttes til det igangværende jordopfyld i Ydre Nordhavn, der afsluttes i planperioden. Den præcise placering af containerterminalen og bestemmelser om arealanvendelse m.v. er fastlagt i Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (Lov nr. 1560 af 18/12/2018). Miljøstyrelsen er myndighed for den miljømæssige vurdering og har givet miljøgodkendelse til anlægget. 

Den viste beliggenhed af og risiko-/planlægningszoner for risikovirksomheder er et øjebliksbillede baseret på de eksisterende virksomheder. De viste konkrete risikozoner omfatter også virksomheder/aktiviteter, der har opnået myndighedsgodkendelse, men som ikke er etableret endnu. Omfanget af risiko-/planlægningszoner er således ikke fastlagt med kommuneplanen, idet der kan ske ændringer ved lukning eller etablering af virksomheder eller i forbindelse med ændringer i anlæg og drift, der medfører ændringer, herunder en ændret risikorapport.  

Risikohåndteringen er overvejende en kommunal opgave, hvad enten det drejer sig om identifikation, forebyggende initiativer, foranstaltninger der reducerer sårbarheden eller krisehåndtering, hvis ulykken skulle ske. Kommunen inddrager og samarbejder med de øvrige risikomyndigheder. Risikohåndteringen, som kommunen har ansvar eller medansvar for, kan ud over ved store ulykker og katastrofer eksempelvis være ved forsyningssvigt, epidemier, optøjer eller nedbrud i centrale systemer. Ansvaret for disse er fordelt mellem mange aktører. En indsats må derfor have bredt lokalt grundlag, ikke kun internt i kommunen. Såvel erhvervslivet som folkelige organisationer inddrages. For at forebygge og reducere risiciene skal kommunen bl.a. udarbejde de nødvendige beredskabsplaner.