Mål for Energi og Miljø

København vil forebygge miljøforringelser og reducere miljø- og klimabelastningen samt mindske ressourceforbruget.

Københavns Kommune vil forebygge forringelser af miljø og klima, tilpasse byen til klimaændringer, reducere miljøbelastningen generelt samt mindske ressourceforbruget. Københavns Kommunes klimaplan har som mål, at København bliver CO2-neutral i 2025. Gennemførelsen af kommunens klimatilpasningsplan, skybrudsplan m.v. skal sikre byen imod virkninger af klimaændringer.

 

Københavns Kommune har som mål:

 • At København er CO2-neutral i 2025.

   
 • At varmeforsyningen baseres på fjernvarme, men med øje for at indpasse samfundsøkonomisk hensigtsmæssige vedvarende energiteknologier.

   
 • At fremme brug af alternative energiproduktionsformer som geotermi, solceller, vindmøller, varmepumper og elpatroner. Biomasse kan som overgangsteknologi bruges til at udfase brugen af fossile energikilder.

   
 • At sikre energioptimering ved at udnytte lavtemperaturfjernvarme og varmelagring og etablere fjernkøling.

   
 • At byens energiforbrug løbende reduceres gennem energieffektivisering og forbedringer af såvel opførelse som drift af dens bygninger, infrastruktur og øvrige anlæg.

   
 • At klimatilpasning integreres med byens udvikling og omdannelse, så skader forebygges effektivt og afledte muligheder for innovation, grøn vækst, rekreation m.v. udnyttes.

   
 • At sikre etablering af en effektiv infrastruktur til regnvandshåndtering, der aflaster kloakken og i et samlet system bortleder vandet fra skybrud og voldsom regn til havet.

   
 • At der på grundlag af kommunens stormflodsplan udarbejdes løsninger, til hvordan byen mest effektivt og med størst mulig værdi kan højvandssikres.

   
 • At affald sorteres ved kilden for at øge genanvendelsen og udnyttelsen af ressourcerne heri, og dermed mindske miljøbelastning og ressourceforbrug.

   
 • At der arbejdes for et affaldsfrit København, hvor al affald genbruges eller genanvendes, og at der arbejdes for en plan for en udfasning af forbrændingsanlæggene over tid. 

   
 • At fjerne eller minimere virkninger af forurenet jord for borgernes sundhed, grundvandet og miljøet i øvrigt.