Affald og ressourcer

Genbrug og bæredygtig affaldshåndtering.

Affald skal generelt håndteres på en bæredygtig måde ved forebyggelse og direkte genbrug eller genanvendelse, idet byens affald skal ses som en ressource, der skal bevares og udnyttes. Det er væsentligt, at adgangen til at håndtere affald korrekt er så let og attraktiv som muligt for både borgere og virksomheder, bl.a. ved at det bliver nemmere og mere fordelagtigt at kildesortere bolignært som led i en grøn hverdag. 

Læs mere om:

Vis alle

Anlæg til affaldshåndtering

Behovet for større genbrugsstationer skal søges imødekommet på placeringer med god trafikal beliggenhed (nær større indfaldsveje). 

Lokal affaldssortering

Der skal etableres nærgenbrugsstationer i de eksisterende byområder, hvor afstanden til de større genbrugsstationer m.v. er stor. Der skal afsættes plads til bolignær kildesortering ved nybyggeri, byfornyelse og byomdannelse, ligesom der skal afsættes plads til, at erhverv kan kildesortere.

Der skal arbejdes for, at beboerne i den eksisterende by får de samme muligheder for kildesortering som i byudviklingsområder, bl.a. ved etablering af sorteringspunkter og nærgenbrugsstationer. Der skal ske en undersøgelse af mulighederne for at etablere en nærgenbrugsstation i Indre By og/eller på Indre Vesterbro.

I byudviklingsområder bør der afsættes arealer til innovative affaldsløsninger, som kan være flerfunktionelle, og arbejdes for fælles løsninger som f.eks. centralsug, hvor dette kan ske med et rimeligt energiforbrug.

Affaldsindsamling

Det skal tilstræbes, at affaldsanlæg/-systemer der etableres i byen, er baseret på de mindst miljøbelastende teknologier til rådighed eller med mulighed for udvikling af og opgradering til mere miljøvenlige alternativer. 

Det skal sikres, at der i affaldsindsamlingen rådes over den nødvendige infrastruktur, bl.a. ved at gøre det let for kommunale og private køretøjer til affaldsindsamling at hente affaldet. Det skal i indretningen af byens gader sikres, at det er muligt at køre tæt på affaldet, samt at holde, mens der tømmes. 

Redegørelse for affald og ressourcer

Københavns Kommune har i sin Ressource- og Affaldsplan 2024, der er vedtaget i 2018, et mål om at øge genanvendelsen af husholdningsaffaldet fra 45 % i 2018 til 70 % i 2024. Mængderne til forbrænding skal derved tilsvarende reduceres for på denne måde at udnytte ressourcerne i affaldet bedre. Organisk affald og plast skal ikke længere indgå i forbrændingen af affald, og genbrug skal samlet set tredobles i planens implementeringsperiode. Desuden skal København indtage en førende position inden for udviklingen af den cirkulære økonomi. Københavns Kommune har i løbet af de senere år med gode resultater implementeret ordninger til kildesortering af f.eks. plast, metal, mindre elektronik og organisk affald, ligesom der indsamles papir, glas og pap fra alle husstande i kommunen. Ressource- og Affaldsplan 2024 vil fortsætte og styrke indsatsen, herunder med kommunikation om kildesortering og muligheder for direkte genbrug, hvor andre kan få glæde af brugbare genstande. 

Kapaciteten og tilgængeligheden af genbrugsfaciliteter i kommunen udbygges løbende. Siden Kommuneplan 2015 er en ny genbrugsstation til betjening af den sydvestlige del af kommunen i Bådehavnsgade taget i brug. Genbrugsstationen er til dels opført med genbrugte byggematerialer (beton og træ) og er således et blandt flere byggerier, der understøtter genanvendelse af ressourcer i byggeri og anlæg. Der vurderes at være et voksende potentiale på dette område. Byens genbrugsstationer kan, afhængig af deres kapacitet, medvirke til at fremme en så direkte genanvendelse af byggematerialer som muligt. 

Byggesektoren har et betydeligt forbrug af værdifulde ressourcer. Allerede i planlægningen af et byggeri er der mulighed for at fremme den langsigtede ressourceudnyttelse ved at tage højde for det mest hensigtsmæssige valg af byggematerialer og for hvordan byggeriet bedst kan konstrueres, så det i fremtiden kan tilpasses byens behov. Derved kan det sikres, at byggeriet let kan ombygges til andre formål eller at byggekomponenter og materialer kan skilles ad og genbruges eller genanvendes med den højest mulige værdi. 

Pladsforholdene gør det nogle steder vanskeligt at give beboerne i den eksisterende by de samme muligheder for kildesortering som i byudviklingsområder. Et middel til at forbedre borgernes adgang til kildesortering er at etablere sorteringspunkter og nærgenbrugsstationer.  Vesterbro får snart en midlertidig nærgenbrugsstation ved den gamle Enghave Station, men det er fortsat relevant med nærgenbrugsstationer i Indre By og det Indre Vesterbro. Derudover vil der bl.a. blive etableret kildesortering i form af sorteringspunkter i det offentlige rum på udvalgte steder, evt. kombineret med gaderenhold, som flerfunktionelle affaldsløsninger kombineret med f.eks. gadeinventar, og som løsninger tilpasset de forskellige områder af byen. Bolignære fællesløsninger (miljøstationer) kan etableres i byen, hvor pladsen er trang, således at flere ejendomme deler en miljøstation, der som udgangspunkt søges placeret på en af de ejendomme, der benytter den. 

For at udnytte ressourcerne i det organiske husholdningsaffald bedre ønsker Københavns Kommune også at medvirke til anvendelsen i biogasanlæg. Det vil ske i et fælles anlæg for flere kommuner, der indsamler eller agter at indsamle organisk husholdningsaffald med henblik på biogasproduktion, og som er placeret udenfor kommunen. 

Der er endvidere behov for, at der sammen med andre aktører arbejdes for at etablere et anlæg (med en størrelse på 7.500 - 10.000 m²) til håndtering af både hårdt og blødt plastaffald fra husholdninger og erhverv i nærheden af København. 

Printvenlig version