Mål for Boliger og Byliv

Københavnerne skal leve et trygt og aktivt hverdagsliv med tidssvarende boliger, institutioner og skoler, byrum og kultur- og idrætstilbud.

Københavnerne skal leve et trygt og aktivt hverdagsliv med tidssvarende boliger, institutioner og skoler, byrum og kultur- og idrætstilbud. Byens bevaringsværdige bygninger og værdifulde kulturmiljøer skal skabe rammer for lokale identiteter i eksisterende og nye bykvarterer. 

 

Københavns Kommune har som mål:  

 • At skabe plads til 100.000 nye københavnere i 2031. 
   
 • At almene boliger udgør minimum 20 % af boligerne i København og at minimum 25 % af de nye boliger i byen er almene. 
   
 • At skabe rammer for 12.000 nye ungdomsboliger, hvoraf 7.500 skal være almene ungdomsboliger, frem mod 2031. 
   
 • At der udarbejdes en handleplan for studieboliger med årlige delmål. 
   
 • At Københavns Kommune tager initiativ til at sikre en studieboliggaranti i samarbejde med omegnskommunerne. 
   
 • At der opføres nye boliger til børnefamilier, par uden børn og enlige, ældre og socialt udsatte borgere og at der sikres en variation i boligstørrelser og –typer i de enkelte byområder.
   
 • At skabe rammer for 1.800 nye boligenheder til borgere med særlige behov frem mod 2031. 
   
 • At skabe blandede og mangfoldige boligområder med boliger til alle københavnere. 
   
 • At nye byudviklingsområder inkluderer en bred vifte af boligformer. 
   
 • At skabe trygge bykvarterer med mødesteder og udearealer, der skaber rammer for et sundt og aktivt liv. 
   
 • At indrette byen, så det sunde valg bliver det nemme valg i hverdagen, ved at bebyggelser og byrum inviterer til bevægelse, samvær og rekreative oplevelser til gavn for både fysisk og mental sundhed. 
   
 • At Københavns Kommune arbejder for, at nye tagarealer i højere grad skal udnyttes til at gøre byen grønnere. 
   
 • At udvikle varierede byrum, der indbyder til ophold, aktivitet, og oplevelser for alle grupper af borgere. 
   
 • At institutioner og faciliteter placeres i og ved boligområderne og at nye byområder får den rette serviceudbygning i takt med den demografiske udvikling. 
   
 • At byens kultur- og idrætsfaciliteter udbygges i takt med befolkningsudviklingen. 
   
 • At støjbelastningen af eksisterende og nye boliger reduceres. 
   
 • At Københavns kulturarv bruges og synliggøres som del af grundlaget for at forstå og udvikle byen. 
   
 • At kvaliteten af byens bevaringsværdige bebyggelser og bygninger fastholdes.