Byens rum

Gode byrum og høj livskvalitet i byen.

Det er en forudsætning for høj livskvalitet i byen, at der er gode og trygge udendørs opholdsarealer. Der er behov for udendørs arealer nær ved den enkelte bolig. Indretningen skal skabe liv og aktivitet i mange af døgnets timer. 

Læs mere om:

Vis alle

Udendørs opholdsarealer

Nye boliger skal have adgang til udendørs opholdsarealer, herunder så vidt muligt et areal tilknyttet direkte til boligen som eksempelvis en altan eller terrasse. Udformning og placering af de udendørs opholdsarealer kan ske på innovative måder for at tilpasse byggeriet til eksempelvis begrænsede pladsforhold eller trafikstøj. 

I forbindelse med tæt nybyggeri skal der prioriteres sammenhængende friarealer, bl.a. ved at undgå at bebyggelsen lægger beslag på et unødigt stort grundareal. 

Større fælles opholdsarealer skal invitere beboere og borgere til at bruge området til aktiviteter og ophold. Det kan for eksempel ske ved grønne elementer, faciliteter til aktiviteter, belysning m.v. 

Byliv og fritidsaktiviteter

Publikumsorienterede funktioner skal primært placeres i den nederste etage af bygninger. Der skal sikres god adgang til kultur- og fritidstilbud, bl.a. ved at lokalisere dem i funktionsblandede kvarterer med eksempelvis boliger, arbejdspladser og butikker og med god sammenhæng til byrum. Ved nyanlæg og forbedringer af offentligt tilgængelige byrum skal der tilstræbes en høj grad af tryghed, komfort og herlighedsværdi. 

Adgang til byens rum

Der skal i planlægningen og udviklingen af byen tilstræbes en høj kvalitet af og offentlig adgang til områder af værdi for by- og friluftslivet, eksempelvis åbne arealer ved bolig- og erhvervsbebyggelser, arealer ved skoler og institutioner, langs grønne cykelruter, ved havn og kyst, stier i kolonihaveområder m.v. 

Planlægningen af offentligt tilgængelige og private friarealer skal i samarbejde med grundejerne sikre de bedst mulige adgangsvilkår for offentligheden. Udformningen af arealerne skal medvirke til, at adgangsmulighederne for offentligheden er tydelige og at konflikter mellem forskellige interesser forebygges.