Overblik over rammerne

Regler for anvendelse og byggeri på de enkelte ejendomme.

Rammer for byudviklingen indeholder:

Områdetyper, der fastlægger generelle bestemmelser om anvendelses- og bebyggelsesmuligheder mv. i forskellige områdetyper, fx områder til boliger, områder til serviceerhverv m.fl.

Generelle bestemmelser for en række tværgående temaer: boliger, friarealer, parkering, detailhandel, særlige bebyggelsesforhold og støj.

Kort over rammeområder, der indeholder bestemmelser for kommunens delområder. Her kan de generelle bestemmelser være suppleret med særlige bestemmelser for det enkelte område.

Kort over rammeområder og Detailhandel (under generelle bestemmelser) indeholder interaktive kort, der giver mulighed for at finde bestemmelser for kommunens delområder og enkeltejendomme.

 

Retsvirkninger

Rammerne for byudviklingen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme. Kommunen er imidlertid forpligtet til at arbejde for kommuneplanens gennemførelse, og rammerne vil derfor også danne grundlag for behandling af alle sager vedrørende byggeri og anlæg m.v. (planlovens § 12, stk. 1). 

Rammerne giver ikke i sig selv ret for den enkelte grundejer til at anvende og bebygge sin ejendom i henhold til rammebestemmelserne. Lokalplaner eller byggesagsbehandling kan således begrænse eller præcisere de muligheder, som fremgår af rammebestemmelserne.  

Rammerne har desuden retsvirkninger, som kan få betydning for ejere og brugere af ejendomme. Læs om kommuneplanens retsvirkninger. 

 

Forholdet til lokalplanlægning

Nye lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for byudvikling. Kommuneplanens rammer påvirker ikke vedtagne lokalplaner og byplanvedtægter. Disse planer gælder fortsat indtil de ophæves efter planlovens bestemmelser herom eller der udarbejdes en ny lokalplan, der skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. 

Hvis kommunen beslutter at udarbejde en lokalplan, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.