Støj

Bestemmelser for forebyggelse af støjgener.

I lokalplaner skal det sikres, at bebyggelse og primære opholdsarealer placeres, udføres og indrettes således, at beboere og brugere skærmes mod støj og anden forurening fra trafikanlæg og omliggende virksomheder og lignende. Dette skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

I E-, J-, H-, T- og O-områder kan miljøhensyn sætte visse grænser for omfanget og arten af den aktivitet, som kan foregå i randområder, der grænser op til forureningsfølsom anvendelse. Derfor vil der i lokalplaner kunne blive tale om, at områderne fastlægges med en differentieret anvendelse afhængig af forureningsgraden. 

Printvenlig version