Klimatilpasning

Bestemmelser til sikring af, at bebyggelse m.v. kan tilpasses klimaudviklingen, herunder at den sikres imod oversvømmelse.

Generelle bestemmelser for klimatilpasning:

Vis alle

Sikring imod oversvømmelse

I lokalplanlægningen for alle rammeområder, der helt eller delvis er omfattet af udpegningen af områder med risiko for oversvømmelse fra havet i retningslinjerne, skal det vurderes, hvorvidt og i hvilket omfang det er nødvendigt at sikre den bebyggelse eller anvendelse, som lokalplanen muliggør, imod skader fra oversvømmelse. Der skal i fornødent omfang fastsættes bestemmelser om afværgeforanstaltninger under hensyn til oversvømmelsens udbredelse og højde, herunder evt. bølgepåvirkning, og sårbarheden af de konkrete bygninger, anlæg og anvendelser. Friarealprocenten kan fraviges med det areal, der medgår til sådanne afværgeforanstaltninger. 

I lokalplaner i øvrige områder kan evt. bestemmelser om terrænkote ved byggeri fastsættes bl.a. under hensyn til at forebygge oversvømmelse af det opførte byggeri. Der kan også her etableres anlæg, der skal sikre bebyggelser mod indtrængen af havvand og overfladevand. Friarealprocenten kan fraviges med det areal, der medgår til sådanne anlæg. 

Regnvandshåndtering

I lokalplaner kan der optages bestemmelser om arealer og anlæg til opsamling, opbevaring, nyttiggørelse og lokal afledning af regnvand med henblik på at forebygge lokale problemer ved voldsomme regnmængder. Friarealprocenten kan fraviges med det areal, der medgår til anlæg til lokal nyttiggørelse og håndtering af regnvand. 

Tagfladers udformning og udnyttelse

Hvor det ikke strider imod andre hensyn, som bl.a. kan være brug af tagvand til toiletskyl og tøjvask mv. eller etablering af opholdsterrasser, lege- og idrætsarealer, dyrkningsarealer eller solenergianlæg, kan der i lokalplaner optages bestemmelser om, at egnede tagflader (flade eller med svag hældning) skal begrønnes. 

Sikring af lokalklima

I lokalplaner kan der optages bestemmelser om materiale- og farvevalg for bebyggelse og belægninger, begrønning af overflader, etablering af vandelementer mv. med henblik på at forebygge varmeophobning til skade for komforten i bebyggelser og på friarealer. Lokalplaner kan også fastlægge bebyggelsesplaner, der gennem fordelingen af sol og skygge på opholdsarealer, mulighederne for luftudskiftning mv. skal sikre acceptable temperaturforhold.