Københavns Kommuneplanstrategi 2018

En verdensby med ansvar.

Borgerrepræsentationen har på mødet den 28. februar 2019 vedtaget ’Verdensby med ansvar – Kommuneplanstrategi 2018’. Københavns Borgerrepræsentation skal jf. planloven vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år. Kommuneplanstrategien er Borgerrepræsentationens vurdering af byens udvikling og indeholder en langsigtet strategi for udviklingen af København i årene frem til 2031.

Resultatet af borgerdialogen #københavnersnak

Strategien er udarbejdet i samarbejde med en lang række parter. Både internt i den kommunale forvaltning – og eksternt via forskellige dialogmøder, herunder en omfattende offentlig høring og borgerdialog ”#københavnersnak” i perioden 24. september 2018 til 20. november 2018, hvor 6.873 københavnere deltog i debatten om byens udvikling. Overordnet set viser resultaterne af dialogprocessen, at københavnerne er stolte af deres by og nærer en stor kærlighed til byens unikke og særegne karakter som fx cyklismen, at København er en by for alle mv. Deraf følger også en oprigtig bekymring for, at dette forsvinder med den hastige byudvikling, som byen oplever disse år. Især fire emner fyldte i debatten og vurderes at afspejle, hvad der optager københavnerne i forhold til byens udvikling;

Plads til alle: byens befolkningsvækst optager i høj grad køben­havnerne. Mange giver især udtryk for en bekymring for de stigende boligpriser, og for at København er på vej til at blive en by for de velstående. Koblet til dette eksisterer en bekymring over byens hastige udvikling, som opleves at lægge pres på københavnernes hverdagsliv; trafikken, de blå og grønne ånde­huller, byens særlige karakter og fysiske udtryk.

Pas på byens kvaliteter: generelt har københavnerne en stor veneration for København og en bekymring for, at forandringer vil ske på bekostning af byens eksisterende kval­iteter såsom kulturarv, grønne åndehuller og det selvgroede/skæve/mangfoldige.

Mere cyklisme og kollektiv trafik: københavnerne roser byens cykelforhold og er stolte af København som cykelby. Der efterspørges dog endnu bedre forhold for cyklisterne, en bedre cykelkultur, hvor der tages mere hensyn til hinanden eller til andre trafikanter og fortsat forbedring af den kollektive trafik, så bilismen kan minimeres.

Mangfoldighed, diversitet og møder på tværs: københavnernes forskellighed fremhæves af københavnerne som et positivt træk ved København i dag. Københavnerne efterspørger en byudvikling, der giver plads til mangfoldighed og diversitet på tværs af forskellige etniske, sociale og socialøkonomiske befolkningsgrupper.

Den vedtagne strategi, opsamlingen fra #københavnersnak samt udarbejdet hvidbog over resultaterne af den offentlige høring inklusive de 37 ændringer kan downloades her på siden.