Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplan 2019

Københavns Kommuneplan 2019 blev vedtaget den 27. februar 2020 og er bekendtgjort den 20. april 2020.

Borgerrepræsentationen har den 27. februar 2020 vedtaget Københavns Kommuneplan 2019 med tilhørende miljøvurdering, der afløser Kommuneplan 2015 og de endeligt vedtagne tillæg dertil.

Kommuneplanen er på baggrund af den offentlige høring samt supplerende høring ændret i forhold til det offentliggjorte kommuneplanforslag. På www.kp19.kk.dk under bekendtgørelse findes der henvisninger til den politiske behandling af kommuneplanen, herunder en gennemgang af de væsentlige ændringer, en gennemgang af de modtagne høringssvar (hvidbog) samt den politiske beslutningsproces og ændringsforslag frem mod den endelige vedtagelse den 27. februar 2020.

Miljøvurdering og den sammenfattede redegørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer findes også på www.kp19.kk.dk under punktet Om Kommuneplan 2019/Miljøvurdering.

Kommuneplanen og tilhørende miljøvurdering er den 20. april 2020 bekendtgjort på www.plandata.dk.

Kommuneplan 2019 har følgende direkte betydning (retsvirkning) for borgere m.fl.

I medfør af planlovens § 12, stk. 2, kan kommunen i byzone modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

I medfør af planlovens § 12, stk. 3, kan kommunen i byzone og i sommerhusområde modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammer.

Forbuddene kan dog ikke nedlægges, hvis det pågældende areal er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Forbud efter § 12, stk. 3 kan heller ikke nedlægges, hvis området i kommuneplanens rammer er udlagt til offentlige formål (kommuneplanens O- og T-områder).

Klagevejledning

Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2.

Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse om frist for indgivelse af klage mv.  § 2, stk. 1, nr. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Klage indgives via Klageportalen, gennem linket på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, som typisk vil være tilgængelige ved NEM-ID login. Klagen sendes gennem Klageportalen til Københavns Kommune. I Klageportalen skal mailadressen cbu@okf.kk.dk angives under Københavns Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i Klageportalen. Når der klages, betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Gebyret tilbagebetales, hvis der meddeles helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ønskes fritagelse fra at bruge Klageportalen, skal en begrundet anmodning sendes til Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling på mail cbu@okf.kk.dk eller Københavns Rådhus, Center for Byudvikling, Rådhuspladsen 1, 1550 København V. Økonomiforvaltningen videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Læs mere på www.naevneneshus.dk