Vesterbro

Udvikling af Carlsberg Byen, Godsbaneterrænet og udpegning af tre nye grønne potentialeområder

Godsbaneterrænet som nyt byudviklingsområde

Det tidligere godsbaneareal, Godsbaneterrænet, er et ca. 55 ha stort område beliggende i den sydlige del af Vesterbro tæt på Kongens Enghave. Området afgrænses af jernbanearealer mod nord og vest samt Vasbygade mod syd. Metroselskabets klargøringscenter deler området i to dele. Den nordlige del af Godsbaneterrænet er i dag karakteriseret ved jernebanedrift og kulturhistoriske fortællinger om jernebanen med gamle værkstedbygninger, jernbanespor og jernabentekniske anlæg nær rekreative muligheder. Områdets grundejere har et ønske om at udvikle området til et blandet bolig- og erhvervsområde.

Hele Godsbaneterrænet udlægges til byudvikling fra 1. del af planperioden, og Københavns Kommune ønsker, at grundejerne udvikler én samlet helhedsplan for området, som kan danne grundlag for lokalplanlægningen. I udviklingen af området skal der ses på, hvordan der kan bygges videre på de eksisterende kvaliteter. En kommende helhedsplan skal fastsætte omfang og karakter af bebyggelse og grønne arealer, fordeling af bolig og erhverv, indpasning af kommunale funktioner, nye byrum og mødesteder, og hvordan der skabes sammenhæng med naboområderne via stiforbindelser og intern sammenhæng på tværs af klargøringscentret, herunder muligheden for et samarbejde mellem Metroselskabett, de øvrige grundejere og Københavns Kommune om en afklaring af, om klargøringscentret skal overdækkes. 

I det forestående arbejde med udviklingen af området bygges videre på de store kvaliteter området i dag rummer. Københavns Kommune ønsker at bevare de interessante gamle bygninger relateret til jernbanen og Den Gule By, og det er ønsket, at en del af den særlige ånd herfra kan lave videre i nye fællesskabsboliger til unge, børnefamilier, singler og ældre. De gamle trælader i projektet Banegaarden er et stort aktiv for den nye bydel, hvor bæredygtighed, sundhed og økologi er omdrejningspunktet. I området er der en særlig selvgroet stemning, som skal bevares. De mange bevaringsværdige ejendomme er en unik kvalitet i området som med byudviklingen kan få nyt liv til eksempelvis offentlige og kulturelle formål, erhvervsliv, detailhandel og restaurationer. I udviklingen af Godsbaneterrænet skal der være særligt fokus på fastholdelse af mindre byggefelter med henblik på bl.a. byggefællesskaber af hensyn til ønsket om differencieret bebyggelse. 

Københavns Kommune ønsker, at Godsbaneterrænet bliver et fyrtårn for, hvordan kommunen fremover vil have fokus på det grønne, når nye byområder udvikles. Derfor skal der på Godsbaneterrænet etableres en grøn struktur med en offentlig park, begrønnede byrum og grønne offentligt tilgængelige private friarealer i størrelsesordenen 9-12 hektar. Desuden skal den vilde natur, der findes på Godsbaneterrrænet så vidt muligt bevares. Området ligger stationsnært, og der skal i den videre planlægning indgås dialog med grundejerne om muligheder for at introducere delebilsordninger og gøre Godsbaneterrænet helt eller delvist bilfrit. Udviklingen af Godsbaneterrænet skal sikre, at borgerne på Vesterbro, i Carlsberg Byen, i Bavnehøjkvarteret og på havneholmene får adgang til rekreative arealer, som bædbaner og grønne områder i samme omfang som borgere i resten af København. I tillæg til 11-mands fodboldbane opføres to 7-mands fodboldbaner, som placeres inden for den aftalte 9-12 hektar grønne struktur, så der for alvor tilføres ny banekapacitet til bydelen. Bebyggelsestætheden i området holdes lavt til 100 i bebyggelsesprocent (inkl. bevaringsværdige ejendomme) i den nordlige del og til 150-175 i bebyggelsesprocent i den sydlige del mod Vasbygade. Den kommende helhedsplanlægning og lokalplanlægning vil tage endligt stilling til omfanget af grønne arealer samt bebyggelsestæthed. For at sikre borgerne adgang til hele Godsbaneterrænet, skal der etableres et stisystem igennem området fra Vesterbro til havneholmene. 

De kommunale funktioner på Godsbaneterrænet forventes at være daginstitutioner, plejecenter, botilbud til voksne, park, fodboldbaner, en almen skole med specialklasserække, idrætshal, klub, bibliotek og madskole. De kommunale funktioner skal være med til at skabe rammerne om hverdagslivet og lokale fællesskaber. En ny bydel til glæde for kommende beboere og alle københavnere. I mellemtiden arbejdes der på muligheden for at indpasse midlertidige aktiviteter, herunder nye ungdomsboliger og en skole. Særligt sociale tilbud og eksempelvis skæve boliger indtænkes fra start ved udvikling af Godsbaneterrænet. Byudviklingen skal også ske på baggrund af dialog med Socialforvaltningen, de eksisterende sociale tilbud på Vesterbro samt lokalbefolkningen om, hvordan disse bedst tænkes ind, så vi kan lette lidt af presset på særligt indre Vesterbro. Udviklingen af Godsbaneterrænet skal ske på baggrund af fortsat dialog med lokalbefolkningen og resten af byen, og bydelen skal udvikles med respekt for dens egenart, med med en balance mellem egenarten på den ene side og private bygherrer og boliger på den anden.  

Udvikling af Carlsberg Byen og Postgrunden

Carlsberg Byen har siden 2008 været et markant byudviklingsområde på Vesterbro. Plangrundlaget for udviklingen af området er fastlagt, og grundejerne forventer bydelen færdigudviklet frem mod 2025. Til den tid vil Carlsberg Byen være hjem for ca. 8.000 københavnere og danne ramme for ca. 10.000 arbejdspladser. 

Den gamle Postterminal ved Københavns Hovedbanegård skal udvikles til et nyt byområde mellem baneterrænet og havnen, hvor højhuse kombineres med eksisterende byggeri til nye boliger og erhverv. Samtidig er der fokus på at åbne området op med nye pladser, forbindelser og en grøn offentlig park.

Flere grønne områder på Vesterbro

Med Kommuneplan 2019 udpeges der tre nye grønne potentialeområder på Vesterbro. Først og fremmest vil et nyt stort eller mellemstort område kunne indtænkes i udviklingen af Godsbaneterrænet. Som beskrevet ovenfor skal den konkrete udformning ske i forbindelse med den kommende helhedsplanlægning af området.

På Vesterbro er der potentiale for at forlænge det grønne tag ved SEB, Tivoli og Rigsarkivet til Dybbølsbro. Hvis der skabes et sammenhængende offentligt tilgængeligt grønt tag langs Kalvebod Brygge fra Bernstorffsgade til Dybbølsbro, vil der kunne skabes et nyt stort sammenhængende grønt område. 

I forbindelse med udbygningen af Enghave Brygge er der også mulighed for at åbne mere op for området omkring H.C. Ørstedværket. Med Kommuneplan 2019 udlægges området omkring H.C. Ørstedværket til offentlige formål. Her arbejder Københavns Kommune på at muliggøre etablering af en ny park, der inviterer til aktivitet og ophold.
 

Kontakt