Vesterbro

Udvikling af Carlsberg Byen, Godsbanen og udpegning af tre nye grønne potentialeområder

Jernbanebyen som nyt byudviklingsområde

Det tidligere godsbaneareal, Jernbanebyen, er et ca. 55 ha stort område beliggende i den sydlige del af Vesterbro, tæt på Kongens Enghave. Området afgrænses af jernbanearealer mod nord og vest samt Vasbygade mod syd. Metroselskabets klargøringscenter deler området i to dele. Områdets grundejere har et ønske om at udvikle området til et blandet bolig- og erhvervsområde.

Med Kommuneplan 2019 foreslås det, at Jernbanebyen udlægges til byudviklingsområde. Den nordvestlige del udlægges til byudvikling i 2. del af planperioden, dvs. fra 2025. Den sydøstlige del udlægges til byudvikling for blandet bolig og serviceerhverv fra 1. del af planperioden, dvs. fra 2019. Kommende helhedsplanlægning skal fastsætte omfang og karakter af bebyggelse og grønne arealer, fordeling af bolig og erhverv, indpasning af kommunale funktioner, og hvordan der skabes sammenhæng med naboområderne via stiforbindelser og intern sammenhæng på tværs af klargøringscentret. I mellemtiden arbejdes der på muligheden for at indpasse midlertidige aktiviteter, herunder nye ungdomsboliger og en skole.

Udvikling af Carlsberg Byen og Postgrunden

Carlsberg Byen har siden 2008 været et markant byudviklingsområde på Vesterbro. Plangrundlaget for udviklingen af området er fastlagt og grundejerne forventer bydelen færdigudviklet frem mod 2025. Til den tid vil Carlsberg Byen være hjem for ca. 8.000 københavnere og danne ramme for ca. 10.000 arbejdspladser. 

Den gamle Postterminal ved Københavns Hovedbanegård skal udvikles til et nyt byområde mellem baneterrænet og havnen, hvor højhuse kombineres med eksisterende byggeri til nye boliger og erhverv. Samtidig er der fokus på at åbne området op med nye pladser, forbindelser og en grøn offentlig park.

Flere grønne områder på Vesterbro

Med Kommuneplan 2019 udpeges der tre nye grønne potentialeområder på Vesterbro. Først og fremmest vil et nyt stort eller mellemstort område kunne indtænkes i udviklingen af Jernbanebyen. Som beskrevet ovenfor skal den konkrete udformning ske i forbindelse med den kommende helhedsplanlægning af området.

På Vesterbro er der potentiale for at forlænge det grønne tag ved SEB, Tivoli og Rigsarkivet til Dybbølsbro. Hvis der skabes et sammenhængende offentligt tilgængeligt grønt tag langs Kalvebod Brygge fra Bernstorffsgade til Dybbølsbro vil der kunne skabes et nyt stort sammenhængende grønt område. 

I forbindelse med udbygningen af Enghave Brygge er der også mulighed for at åbne mere op for området omkring H.C. Ørstedværket. Med Kommuneplan 2019 udlægges området omkring H.C. Ørstedværket til offentlige formål. Her arbejder Københavns Kommune på at muliggøre etablering af en ny park, der inviterer til aktivitet og ophold.
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.