Retningslinjer

Overordnede mål for arealanvendelsen i Københavns Kommune.

Overordnet byudvikling
Retningslinjer for byudvikling, særlige byomdannelsesområder, midlertidige anvendelser samt højhuse.

Boliger og byliv
Retningslinjer for lokalisering af boliger, boligstørrelser, udendørs opholdsarealer, institutioner og faciliteter, forebyggelse af støjgener, kulturarv samt bebyggelsesbevaring.

Erhverv
Retningslinjer for lokalisering af erhverv, kreative zoner, virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt centerstruktur for detailhandel.

Trafik
Retningslinjer for cyklisme, fodgængere, byens kollektive trafik, vejnettet, trafiksikkerhed og tryghed, parkering samt færdsel på og langs vandet.

Energi og miljø
Retningslinjer for energiforsyning, fjernkøling, klimatilpasning, tekniske og miljøbelastende anlæg, affald samt forurenet jord og overskudsjord. 

Rekreation og natur
Retningslinjer for friluftsliv og -anlæg, natur, vandløb, søer og kystvande, kystnærhedszonen og kolonihaver. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.