Rammer for byggeriet i København

Kommuneplanrammer og generelle bestemmelser sætter rammerne for byggeriet.

Kommuneplan 2019 fastsætter de overordnede rammer for byggeriet i København. Det sker gennem specifikke regler, som kommunen skal følge, når den laver lokalplaner. De anvendes også i den daglige byggesagsbehandling, når der ikke er lokalplan og et projekt ikke kræver lokalplan. Rammerne for lokalplanlægningen og byggeriet kan deles op i generelle bestemmelser og konkrete kommuneplanrammer.  

Generelle bestemmelser
De generelle bestemmelser fastsætter regler og krav til bl.a. boliger, parkering, detailhandel og friarealer. Formålet med de generelle bestemmelser er at sikre, at de overordnede politiske visioner og målsætninger omsættes til konkret byplanlægning. Det gælder eksempelvis bestemmelser for særlige bebyggelsesforhold, herunder huludfyldning, Bestemmelsen har til hensigt at skabe mulighed for en fortætning af den eksisterende by og dermed sikre en bæredygtig byudvikling. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.