Østerbro

Havnetransformation og en udvikling af området ved det gamle gasværk

Et nyt bykvarter ved Østre Gasværk

Østerbro består overvejende af boliger samt kultur- og idrætstilbud, caféer, butikker mv. God bus- og S-togs betjening, anlæg af Cityringen, Fælledparken, Idrætsparken, Svanemøllestranden samt udvikling af bl.a. Copenhagen Science City betyder, at bydelen tiltrækker københavnere fra hele byen. Byudviklingen på Østerbro centrerer sig omkring Østre Gasværkskvarteret og Nordhavn. I de kommende år vil der omkring det gamle gasværk ske en byudvikling med nye almene og private boliger, herunder plejeboliger, en ny skøjtehal, et fælles parkeringsanlæg og offentlig tilgængelige grønne områder. En park- og aktivitetsring vil binde området sammen, ligesom der skal skabes forbindelser til de omliggende områder. I forbindelse med Østre Gasværk vil der endvidere opføres nye ungdomsboliger og en ny teatersal.

Fornyelse af Vibenshus Runddel

Vibenshus Runddel er i dag et knudepunkt i København domineret af trafik fra de store veje som Lyngbyvej og Jagtvej. Med åbning af den nye metrostation af samme navn er der planer om fornyelse af området bl.a. med nyt erhvervsbyggeri, boliger og gode opholdsmuligheder i byrummet.

Udviklingen af Nordhavn

Nordhavn er Københavns største nuværende byudviklingsområde og skal på sigt rumme både boliger, arbejdspladser og rekreative områder. Blandt andet vil Københavns Kommune arbejde for at bevare hele Nordhavnstippen fx ved, at Metroselskabet undersøger muligheden for lave en linjeføring for den sidste etape af Nordhavnsmetroen, så den placeres syd for Nordhavnstippen samt realisere det størt mulige rekreative område med natur og fritidsfaciliteter i ydre Nordhavn. Visionen for Nordhavn har fra starten været at blive en foregangsby for bæredygtig byudvikling og miljørigtigt byggeri. De først boliger stod færdige i 2014, og Århusgadekvarteret, som er den første del af Nordhavn, er godt på vej til at være udbygget. I 2020 er de første metrostationer ved Nordhavn Station og Orientkaj Station åbnet. En udvikling af Nordhavn er på grund af de trafikale forhold begrænset til 870.000 m² nybyggeri indtil Nordhavnstunnellens åbning (foreløbigt planlagt åbning i 2027). Det betyder, at de resterende etagemeter i Nordhavn tidligst kan udvikles efter Nordhavnstunnellens åbning. Derudover skal der i udviklingen af Nordhavn være særligt fokus på fastlæggelse af mindre byggefelter med henblik på bl.a. byggefællesskaber af hensyn til ønsket om differencieret bebyggelse. Med Kommuneplan 2019 udlægges Århusgadekvarteret, Trælastholmen, Sundmolen, Svanemølleholmen (Holm 8) og Levantkaj Vest til byudvikling fra 2019. Levantkaj Øst og Holm 12 kan tidligst udvikles fra 2025, mens den resterende del af Nordhavn fastholdes som perspektivområde. På Holm 12 muliggørs der fra 2019 byudviklingsprojekter omrking Tunnelfabrikken, der er tænkt som et nyt kulturelt centrum i Nordhavn. 

Omdannelse af Svanemølleværket

Svanemølleværket har siden etableringen i 1953 fungeret som primær forsyning af fjernvarme til københavnerne og fungerer i dag som en af byens primære spids- og reservelastcentraler til fjernvarme. Ved at muliggøre et nyt spidslastanlæg ved Strandvænget åbnes der op for, at Svanemølleværket kan omdannes til at indeholde museums- og kulturfaciliteter til glæde for københavnerne og byens besøgende. Omdannelsen af Svanemølleværket til museum vil tilføre bydelen Østerbro en nyt kulturelt samlingspunkt, som vil give liv i og omkring værket, og bygningen vil også fremover kunne stå som et vartegn for København.

Omdannelsen kan samtidigt fungere som katalysator for en byudvikling i området. På sigt er visionen, er der på arealet nord for Svanemølleværket, omtalt Kulpladsen, muliggøres byudvikling på 15.000-20.000 etagemeter. En samlet helhedsplan for området skal sikre at byudviklingen sker i balance med det unikke maritime miljø, der kendetegner en af Nordeuropas største lystbådehavne. 

Kontakt