Lynetteholmen

En ny holm til fremtidens byudvikling

Et langsigtet bidrag til Københavns udvikling

Kommuneplan 2019 lægger planen for Københavns udvikling frem mod 2031. Men Københavns udvikling skal række længere end de næste 12 år. Med principaftalen mellem staten og Københavns Kommune om Lynetteholmen, er de første skridt taget mod en helhedsorienteret og langsigtet plan for Københavns udvikling. Lynetteholmen anlægges som en ny holm ved at opfylde et areal i Øresund i forlængelse af Refshaleøen og Lynetten. 

Lynetteholmen vil bidrage med at løse tre overordnede udfordringer for København. Klimaforandringerne er med til at udfordre Københavns kyststrækning. Varmere og generelt vådere vejr samt havvandstigninger betyder, at København i fremtiden vil være i højere risiko for at blive oversvømmet. Der er i den forbindelse behov for at sikre København mod stormflod fra nord, hvilket Lynetteholmen medvirker til.

Med en forsat befolkningsvækst vil København på langt sigt mangle arealer til byudvikling. Lynetteholmens areal på over 2 mio. m² vil derfor indgå som et vigtig bidrag til muligheden for forsat at bygge nye boliger til de mange nye københavnere og derved holde boligpriserne nede.

Trængselsproblemerne i København stiger i takt med, at vi bliver flere i København og i hovedstadsområdet. Det er derfor nødvendigt med investeringer i ny infrastruktur. Indtægterne fra byudviklingen af Lynetteholmen vil kunne bidrage til at finansiere metrobetjening af området og etableringen af en Østlig Ringvej, så den gennemkørende trafik kan ledes udenom de indre bydele og i højere grad afvikles i tunnel i stedet for på gadeplan.

Visionen for Lynetteholmen

Lynetteholmen skal være en bæredygtig bydel med blandet bolig og erhverv baseret på høje standarder for bæredygtigt byggeri. Det er hensigten at skabe en bydel, der bygger videre på Københavns egenart, med blandede funktioner, grønne parker og ikke mindst omgivet af vandet. Udviklingen af den nye bydel skal derfor også ske med fokus på cyklisme og med kollektiv trafik, der baseres på metrobetjening til Københavns centrum.

Alle beboere på Lynetteholmen vil have tæt adgang til kystlinjen, som skal etableres med kvaliteter, så beboerne og alle københavnere sikres adgang til nye, rekreative områder. Området vil på sigt kunne rumme ca. 2,5-3 mio. etagemeter bolig- og erhvervsbyggeri. Det betyder, at Lynetteholmen vil kunne huse omkring 35.000 beboere og et tilsvarende antal arbejdspladser. 25 % af de nye boliger forventes at blive almene.

Et grundigt forarbejde

Det kræver et grundigt forarbejde at etablere projekter i den størrelsesorden som Lynetteholmen, mere metro og en Østlig Ringvej er. Derfor skal der de kommende år udarbejdes en række undersøgelser og analyser, der belyser projekternes økonomi og indvirkning på omgivelserne, inden der kan tages en endelig beslutning om projekterne. Disse analyser skal ikke mindst belyse påvirkningen af beboere og brugere i de områder, der berøres af de store projekter og anvise langsigtede holdbare løsninger, så områdernes kvaliteter kan videreføres. 

Forundersøgelserne vedrørende Østlig Ringvej og metrobetjening samt den finansielle analyse af etableringen af Lynetteholmen, Østlig Ringvej og metro forventes afsluttet i medio 2020. VVM-undersøgelsen vedrørende anlæg af Lynetteholmen (opfyldning og drift af jordmodtagelse) forventes afsluttet efteråret 2020.

Herefter vil der skulle vedtages anlægslov for Lynetteholmen, hvorefter jordopfyldningen kan påbegyndes.

Efterfølgende vil VVM-undersøgelser af Østlig Ringvej og metrobetjening kunne påbegyndes. Disse vil efterfølgende skulle vedtages ved anlægslov. Samlet forventes dette at tage to-tre år at gennemføre. Den overordnede infrastruktur (Østlig Ringvej og metroforbindelse) vurderes at kunne anlægges med åbning omkring 2035.

Kontakt