Klimatilpasning

Forebyggende klimaplanlægning for nye bygninger og anlæg.

Ændringer i klimaet vil påvirke byen i form af øgede regnmængde og havvandsstigninger. København skal i løbet af de næste 20-30 år tilpasses til mere regn og sikres mod stormflod. Byen skybrudssikres ved at etablere et sammenhængende skybrudsnet, der består af løsninger både under og på overfladen, og som skal integreres i byen eksisterende infrastruktur, herunder som en del af vejvedligeholdelse, byrumsforbedringer og byudvikling. I den samme periode skal der arbejdes med en samlet sikring af byen imod stormflod. 

Kontakt