Forebyggelse af støjgener

Støjgener og grænseværdier i byggeriet.

Arealer, hvor Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for støjbelastning vil blive overskredet, må kun udlægges til støjfølsom anvendelse hvis den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener. I eksisterende støjbelastede boligområder indgår løsning af støjproblemer i forbindelse med beslutning om byfornyelse m.v. samt i den evt. tilhørende lokalplanlægning med bestemmelser om støjisolering af bebyggelsen. 

Kontakt