Centerstruktur for detailhandel

Bymidter

* Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål er fastsat på baggrund af en registrering af områdernes eksisterende butiksareal, som er behæftet med usikkerhed. Planlægning og tilladelser til nye butikker vil derfor tage udgangspunkt i den nye ramme til butiksformål samt eventuel ny rummelighed som følge af nedlæggelse af butikker i områderne.

Kontakt