Brønshøj-Husum

Udvikling af Bystævneparken og Tingbjerg skal løfte hele Brønshøj-Husum

En sammensat bydel med behov for bedre kollektiv trafik

Brønshøj-Husum er en grøn bydel med områder af høj rekreativ værdi som Utterslev Mose og fæstningskanalen. Det er en bydel med en række nye kultur- og fritidsinitativer, hvor gamle bygninger får nyt liv som med aktiviteterne i det gamle Brønshøj Vandtårn. Andelen af stationsnære områder er dog væsentlig lavere i Brønshøj-Husum end andre bydele i København, og de centrale dele af Brønshøj-Husum er i dag udelukkende busbetjent. Borgerrepræsentationens beslutning om at undersøge mulighederne for etablering af en letbane mellem Nørrebro Station og Gladsaxe er samtidigt en undersøgelse af muligheden for at løfte Brønshøj-Husum og understøtte udviklingen af Tingbjerg og Bystævneparken, der samtidig åbnes mere op og kobles bedre til resten af København. Der skal i den fremtidige planlægning tages hensyn til den foreslåede linjeføring for letbanen, der fremgår af kortet bagerst i kommuneplanen. Desuden skal der i det videre arbejde mellem overordnede kollektive trafikbetjening i byen, som supplement til undersøgelsen af letbaneløsning til Tingbjerg, undersøges muligheden for at etablere en BRT-forbindelse til Tingbjerg, som den primære løsning til forbindelsen til Tingbjerg.  

En samlet plan skal løfte Tingbjerg

Omgivet af grønne områder ligger boligområdet Tingbjerg, nær Vestvolden, Gyngemosen og Utterslev Mose. Tingbjerg er i dag karakteriseret ved dens lave bebyggelse og luft mellem husene. Tingbjerg er i dag udpeget som hård ghetto af staten, og det er lovbestemt, at boligområdet skal undergå store fysiske forandringer frem mod 2030. Med Kommuneplan 2019 bliver Tingbjerg udpeget som et byudviklingsområde. Københavns Kommune og de to almene boligorganisationer SAB og FSB samarbejder om at realisere den ambitøse og lovpligtige udviklingsplan for Tingbjerg-Husum, som blev vedtaget af boligorganisationerne og Borgerrepræsentationen, samt godkendt af boligministeret i 2019. Udviklingsplanen bygger videre på Byudviklingsplanen fra 2018 og tager udgangspunkt i Tingbjergs eksisterende kvaliteter med ønskes om at skabe en grøn, aktiv og åben boligby med blandende ejerformer og en bæredygtig beboersammensætning. Visionen er en gennemgribende omdannelse af området med udgangspunkt i Københavnermodellen, hvor der primære greb er fortætning med private boliger samt forbedret trafikal infrastruktur. De private boliger skal medvirke til at skabe er varieret og attraktivt boligudbud, så beboersammensætningen i højere grad kommer til at afspejle resten af København. Derudover er der fokus på, at der skal skabe nye mødesteder og forbindelser på tværs, der skal kobles ny bebyggelse sammen med den eksisterende og det omkringliggende landskab. Det skal samtidig skabe grobund for nye fællesskaber på tværs og styrke den socaile sammenhængskraft. 

Bystævneparken omdannes til et attraktivt bykvarter

Med Kommuneplan 2019 udlægges Bystævneparken til et nyt byudviklingsområde. Bystævneparken, der er ejet af Københavns Kommune, blev opført i 1970-1973 og huser i dag en række kommunale institutioner, herunder flere plejecentre. 

Det er planen, at Bystævneparken over de kommende år skal udvikles til et trygt, grønt og attraktivt område med nye boliger. Hensigten er at skabe en blandet bydel og bidrage til et løft af hele Tingbjerg-Husum. I den fremlagte helhedsplan åbnes Bystævneparken op til de omkringliggende kvarterer, mens to nye skolespor tilknyttet til nærtliggende skole og nye daginstitutioner skal bidrage med kapacitet til fremtidens børn og unge i Brønshøj-Husum.
 

Kontakt