Amager Øst

Rekreative udfoldelsesmuligheder samt bolig- og industriområder præger bydelen langs Øresund.

Udflugtsmål for hele København

Kløvermarken og Amager Strandpark er i dag ofte benyttede udflugtsmål, når københavnerne skal nyde en dag ved stranden, dyrke vandsport, fodbold eller anden motion. Særligt Amager Strandpark medvirker med den lange kyststrækning til, at Amager Øst adskiller sig fra Københavns øvrige bydele. Med etablering af metro til lufthavnen har byudviklingen på Amager Øst det seneste årti koncentreret sig omkring områderne ved Krimsvej, Strandlodsvej og Ved Amagerbanen. Området ved Krimsvej er i dag næsten fuldt udbygget og kvarteret bidrager i dag med boliger tæt på metro og strandpark.

Nye byudviklingsområder ved Prags Boulevard

Med Kommuneplan 2019 udlægges en del af de nuværende industriområder nord for Prags Boulevard til byudvikling. Områderne var i den foregående kommuneplan udlagt som perspektivområder. Den østlige del af området omkring Siljangade består i dag af en blanding af traditionelle og kreative erhverv i en delvist nedslidt bygningsmasse, der rummer tydelige spor af områdets historiske anvendelse til industri. Beskæftigelsen i den del af området er koncentreret på få ejendomme. Der kan i den videre planlægning for området ved Siljangade, i et kommuneplantillæg med lokalplan, ses på, hvordan man kan fastholde områdets karakter og kreative erhverv og samtidig tilføre nyt liv med nye boliger og erhverv under hensyntagen til håndtering af risikozone fra nærtliggende produktionserhverv. 

Kløverparken er fortsat perspektivområde

Nordøst for Kløvermarken ligger industriområdet Kløverparken. Området huser i dag en række forskellige virksomheder samt kultur- og fritidsfaciliteter som eksempelvis indendørs fodboldbaner og et koncertsted. Derudover er en stor del af området ubebygget og vil på sigt kunne bidrage med et nyt byområde centralt i København. Hele området fastholdes med Kommuneplan 2019 som perspektivområde. Det skyldes primært, at arealerne langs Kløverparken og Kraftværkshalvøen afventer håndtering af infrastruktur. En fremtidig udvikling af Kløverparken og Refshaleøen rummer unikke muligheder for at skabe et stort sammenhængende nyt kystnært område i København og skabe en samlet forbindelse med offentlig adgang langs kysten. Det er dog en forudsætning, at der tilvejebringes tilfredstillende løsninger på infrastruktur i området, førend der tages hul på udviklingen. I umiddelbar forlængelse af, at den fremtidig infrastrukturbetjening af områderne, herunder kollektiv transport, er afklaret i forhold til linjeføring og finansiering, er det en mulighed at fremrykke byudvikling via et kommuneplantillæg. En byudvikling i dag ville også begrænses af forurenende virksomheder og risikovirksomheder beliggende i nærheden på Prøvestenen. Kommuneplanen giver mulighed for at udarbejde en lokalplan for Prøvestenen med henblik på zonering af virksomheder efter forurenings- og risikograd. Målet er at udarbejde en plan, der sikrer området for disse virksomheder med særlige beliggenhedskrav, men samtidig således at virksomheder med den største forureningsbelastning og/ eller risiko fremadrettet placeres i størst mulig afstand fra Kløverparken.

Kontakt